Safonau ar gyfer busnesau optegol

Safonau ar gyfer busnesau optegol

The General Optical Council

Mae rôl y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) fel rheoleiddiwr y DU ar gyfer y proffesiynau optegol yn rhoi cyfrifoldeb statudol i ni dros osod safonau. Ein hamcan statudol trosfwaol yw diogelu'r cyhoedd ac wrth ddilyn yr amcan hwn mae'n ofynnol i ni hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad priodol ar gyfer cofrestreion busnes.

Sut ydw i'n defnyddio a chymhwyso'r safonau?

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r 12 safon y mae'n rhaid i chi eu bodloni fel busnes optegol cofrestredig. Nid yw'r safonau hyn wedi'u rhestru yn nhrefn blaenoriaeth ac maent yn cynnwys safonau sy'n ymwneud ag ymddygiad a gofal clinigol.

Mae'r safonau wedi'u cynllunio i:

 • Nodi'n disgwyliadau yn glir;
 • ystyried cyflymder cyflym y newid yn y sector optegol;
 • adlewyrchu disgwyliadau newidiol y cyhoedd, gan gynnwys pwysigrwydd gonestrwydd a chydsyniad;
 • Sicrhau cysondeb â'r safonau a osodwyd gennym ar gyfer ymarferwyr unigol; a
 • Adlewyrchu yn bennaf yr hyn sy'n arfer da eisoes.

Mae'r safonau hyn yn darparu fframwaith sy'n eich galluogi i gymhwyso eich dyfarniad proffesiynol ac ystyried sut i'w cymhwyso yng nghyd-destun eich busnes. I'ch cynorthwyo i wneud hynny, rydym wedi darparu gwybodaeth ychwanegol am ein disgwyliadau o dan bob safon.

Wrth feddwl sut i gymhwyso safon i'ch busnes, efallai y byddwch am ystyried a fyddai eich cyfoedion yn cymryd yr un dull, a sut y byddech yn cyfiawnhau eich dull gweithredu pe byddech yn cael eich herio.

I bwy mae'r safonau hyn yn berthnasol?

Mae'r safonau hyn yn berthnasol i bob busnes optegol sydd wedi'u cofrestru gyda'r GOC. Fodd bynnag, er budd cleifion a'r cyhoedd, byddem yn disgwyl i bob busnes optegol eu cyfarfod, ni waeth a yw'n ofynnol iddynt gofrestru gyda'r GOC ar hyn o bryd ai peidio.

Bydd cydymffurfio â'r safonau yn galluogi busnesau i gynorthwyo, annog a chefnogi optometryddion unigol, gan ddosbarthu optegwyr a myfyrwyr i gydymffurfio â'u safonau proffesiynol unigol, ac wrth wneud hynny, sicrhau eu bod yn darparu gofal o ansawdd da i gleifion ac yn hyrwyddo proffesiynoldeb.

Rydym yn ceisio ymestyn ein pwerau fel y gallwn ei gwneud yn ofynnol i bob busnes optegol sy'n cyflawni swyddogaethau cyfyngedig gofrestru gyda ni ('Swyddogaethau cyfyngedig' yw'r rhai o dan Ran IV o Ddeddf Optegwyr 1989 – profi golwg, gosod lensys cyffwrdd a gwerthu a chyflenwi offer optegol). Bydd cofrestru gorfodol yn diogelu'r cyhoedd yn well drwy sicrhau dull cyson o ymdrin â'r gweithgareddau hynny sy'n tueddu i fod o fewn rheolaeth busnesau yn hytrach na chofrestrwyr unigol.

Pan fyddwn yn dweud 'chi' yn y ddogfen hon, rydym yn golygu:

 • chi, y corff corfforaethol;
 • Rydych chi, cyfarwyddwr neu swyddog cyfrifol busnes optegol (p'un a ydych yn optometrydd cofrestredig neu'n optegydd dosbarthu cofrestredig ai peidio).

Er eglurder, nid yw 'chi' yn cyfeirio at rywun sy'n gyflogai i'r busnes yn unig ac nad oes ganddo unrhyw bŵer a/neu reolaeth ariannol dros y busnes.

Rydych chi'n gyfrifol yn broffesiynol am yr hyn rydych chi'n ei wneud, neu ddim yn ei wneud. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi allu cyfiawnhau eich penderfyniadau a'ch gweithredoedd bob amser.

Pan fyddwn yn dweud 'staff' yn y ddogfen hon, rydym yn golygu unrhyw un sy'n gweithio yng nghyd-destun y busnes yn unrhyw un o'r galluoedd canlynol:

 • Optometryddion ac optegwyr dosbarthu gan gynnwys rhagnodwyr annibynnol (IPs), optegwyr lens cyswllt (CLOs) a locums;
 • Optometryddion myfyrwyr ac optegwyr dosbarthu myfyrwyr;
 • Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol rheoledig eraill fel ymarferwyr meddygol offthalmig (OMPs);
 • Cynorthwywyr optegol neu deitlau tebyg sy'n cyflawni dyletswyddau cynorthwyydd optegol;
 • Unrhyw staff eraill y gallai eu rolau gael effaith ar ofal cleifion, er enghraifft, staff derbyn.

Mae defnyddio'r term 'staff cofrestredig' yn cyfeirio at yr unigolion hynny sydd wedi'u cofrestru gyda'r GOC fel optometryddion, optegwyr dosbarthol, optometryddion myfyrwyr neu optegwyr dosbarthu myfyrwyr, neu unrhyw aelod arall o staff sydd wedi'u cofrestru gyda rheoleiddiwr gofal iechyd statudol.

Mae'n anghyfreithlon i optometryddion, dosbarthu optegwyr, optegwyr myfyrwyr, optegwyr myfyrwyr ac optegwyr sy'n dosbarthu myfyrwyr ymarfer yn y DU heb gofrestru gyda'r GOC.

Rôl y busnes optegol

Fel darparwr gofal iechyd, mae gan eich busnes gyfrifoldeb i sicrhau gofal a diogelwch cleifion a'r cyhoedd a chynnal safonau proffesiynol.

Gofal, lles a diogelwch cleifion fydd eich pryder cyntaf. Mae'r egwyddor hon wrth wraidd y proffesiynau gofal iechyd.

Mae gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol, optometryddion, optegwyr dosbarthu a myfyrwyr optegol sy'n gweithio yng nghyd-destun eich busnes gyfrifoldeb hefyd i sicrhau gofal a diogelwch eu cleifion a'r cyhoedd, ac i gynnal eu safonau proffesiynol eu hunain.

Ar gyfer optometryddion, optegwyr dosbarthu a myfyrwyr optegol, mae'r cyfrifoldebau hyn wedi'u nodi yn y Safonau Ymarfer ar gyfer optometryddion ac Optegwyr Dosbarthu, a Safonau ar gyfer Myfyrwyr Optegol, sy'n ategu'r ddogfen hon a dylid eu darllen ochr yn ochr.

Mae gan y busnes ran i'w chwarae wrth hwyluso galluoedd gweithwyr proffesiynol i fodloni eu safonau proffesiynol eu hunain pan fyddant yn gweithio yng nghyd-destun y busnes hwnnw. Mae angen i unigolion a busnesau gydweithio i fodloni eu safonau priodol er mwyn sicrhau gofal a diogelwch cleifion a'r cyhoedd.

Hyd yn oed os nad oes gan rai aelodau o staff gyswllt uniongyrchol â chleifion, gall eu penderfyniadau, eu hymddygiad a/neu amgylchedd gwaith effeithio ar ofal a diogelwch cleifion.

Efallai y bydd gan eich busnes a'ch staff ofynion eraill i'w dilyn os ydych chi neu os ydynt yn darparu gwasanaethau'r GIG ac, os felly, dylech sicrhau eu bod yn cael eu bodloni.

Os yw'ch busnes yn ymwneud â darparu'r llwybr addysg, megis darparu lleoliadau clinigol dan oruchwyliaeth i fyfyrwyr optegol, mae hyn yn gyfrifoldeb pwysig a dylech weithio'n agos gyda darparwyr addysg i sicrhau bod rhwymedigaethau'n cael eu bodloni.

Pan fydd pryderon

Os bydd rhywun yn mynegi pryderon am eich addasrwydd i barhau â busnes, byddwn yn cyfeirio at y safonau hyn wrth benderfynu a oes angen i ni gymryd unrhyw gamau. Efallai y bydd angen i chi ddangos bod eich penderfyniadau wedi'i lywio gan y safonau hyn a'ch bod wedi gweithredu er budd gorau eich cleifion a'r cyhoedd.

 

Lawrlwytho copi o'r safonau (Yn agor mewn tab newydd)