Aelodau'r Cyngor

Cadeirydd - Dr Anne Wright CBE

Mae Dr Wright yn Brif Weithredwr a Chadeirydd profiadol, gyda chefndir rheoleiddio cryf. Ei phenodiad diweddaraf oedd fel Aelod ac Is-gadeirydd Lleyg y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 

Cefndir

Roedd Dr Wright yn Gadeirydd Comisiwn y Loteri Genedlaethol am wyth mlynedd tan 2013, ac yn Aelod o Fwrdd Safonau'r Bar rhwng 2012 a 2017. Arweiniodd ei gyrfa mewn addysg uwch at gael ei phenodi'n Is-Ganghellor Prifysgol Sunderland rhwng 1990 a 1998. Dyfarnwyd CBE iddi yn 1997 am wasanaethau i addysg uwch.

Mae rolau anweithredol eraill Dr Wright wedi cynnwys Corff Adolygu Athrawon Ysgol a Chorff Adolygu Cyflogau'r Lluoedd Arfog.


Sinead Burns

Mae Sinead Burns yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ac mae'n seicolegydd galwedigaethol ac yn Gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu. Ym mis Mawrth 2016, penodwyd Sinead gan Ei Mawrhydi'r Frenhines yn Gomisiynydd Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon.

Cefndir

Dros 20 mlynedd o brofiad mewn rheoli adnoddau dynol a gafwyd yn y sectorau cyhoeddus, elusennol a phreifat.
Gwasanaethodd fel Comisiynydd Penodiadau Barnwrol yng Ngogledd Iwerddon rhwng 2005 a 2013. Cyn Is-lywydd Cymdeithas Fferyllol Gogledd Iwerddon


Josie Forte

Mae Dr Josie Forte yn byw yn Nyfnaint. Yn optometrydd cymwys, dechreuodd ei gyrfa optometreg mewn practis ysbyty. Bu'n ymarfer am gyfnod byr yn Seland Newydd cyn dychwelyd i'r DU i redeg ei hymarfer annibynnol llwyddiannus ei hun am bum mlynedd. Ar hyn o bryd mae'n Gyd-Bartner Cyd-fenter Specsavers ac Opteg.

Cefndir

 • Graddiodd o Brifysgol Caerdydd yn 1997 gyda BSc Anrhydedd mewn Optometreg a Gwyddor Gweledigaeth
 • Graddiodd o Brifysgol Aston yn 2016 gyda Doethur mewn Optometreg
 • Pennaeth Gwell Gwasanaethau Optegol ar gyfer Specsavers ac aelod cychwynnol o Gyngor Arweinyddiaeth Proffesiynol Specsavers
 • Darlithydd gwadd ym Mhrifysgol Plymouth
 • Aseswr Arweiniol WOPEC (Canolfan Addysg Ôl-raddedig Optometrig Cymru)
 • Cyn-aelod pwyllgor etholedig Pwyllgor Optegol Lleol Dyfnaint

Mike Galvin

Mae Mike Galvin yn Beiriannydd Telathrebu proffesiynol, sy'n byw yn Swydd Bedford gyda'i bartner a phedwar o blant sy'n oedolion.

Cefndir

Ef oedd Rheolwr Gyfarwyddwr BT plc ar gyfer Rhwydweithiau Band Eang y Dyfodol a Diogelwch TG, rôl a adawodd yn 2017. Mae gan Mike dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio ar lefel bwrdd mewn ymchwil ac arloesi technoleg ac mewn telathrebu. Mae Mike wedi arwain ar ddarparu'r rhyngrwyd yn y DU am yr 20 mlynedd diwethaf ac mae ganddo brofiad helaeth o arwain rhaglenni technoleg fawr a gweithio gyda chwsmeriaid a'r sector cyhoeddus. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar nifer o brosiectau telathrebu yn y DU ac ef yw arweinydd digidol bargen ddinesig Bae Abertawe. BEng mewn Peirianneg Drydanol ac MSc mewn Peirianneg Telathrebu. Aelod o'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg a Chymrawd y Sefydliad Gweithwyr Proffesiynol Telecom. Arbenigwr technoleg gyda BT a chyn hynny y Weinyddiaeth Amddiffyn. Cyn Bennaeth Ymchwil BT. Yn flaenorol, roedd ganddo swyddi di-elw gyda Chyngor Diogelwch Plant y DU a Nominet. Cyn-Swyddog y Fyddin Diriogaethol.


Lisa Gerson

Mae Lisa Gerson yn optometrydd cymwysedig ac ar hyn o bryd mae'n goruchwylio clinigau myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ganddi dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad o weithio ym maes optometreg yng Nghymru, ar ôl gweithio mewn sawl practis annibynnol a mwy am y rhan fwyaf o'i gyrfa broffesiynol.

Mae Lisa yn ymuno â'r Cyngor Optegol Cyffredinol ar ôl mwy na dwy flynedd fel Cadeirydd Optometreg Cymru. Mae ganddi brofiad sylweddol mewn rheoleiddio optometrig gyda'r GOC, cyn hynny bu'n aelod cofrestredig o'r panel addasrwydd i ymarfer, aelod a Chadeirydd dros dro y Pwyllgor Ymchwilio, yn ogystal â bod yn aelod o'r Panel Ymwelwyr Addysg.

Cefndir

Mae Lisa wedi bod yn Aelod o Gyngor Cymru dros Goleg yr Optometryddion, Is-gadeirydd y Panel Cynghori Lleyg ac yn Ymddiriedolwr blaenorol Cronfa Hael Coleg yr Optometryddion a Chymdeithas yr Optometryddion.

Cyn hynny, bu'n gwasanaethu fel Cynrychiolydd Cleifion ar gyfer Cynllun Mynediad i Gleifion NICE ac yn gyn-aelod o Banel Apeliadau Technoleg NICE.

Mae Lisa hefyd wedi bod yn Aelod Lleyg o'r Gwasanaeth Cais am Hyfforddiant Meddygol (MTAS) ac yn Aelod Lleyg o'r Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion ar gyfer Prifysgol Abertawe. 


Ken Gill

Mae Ken yn gyfrifydd siartredig ac yn is-gadeirydd y Bwrdd yn Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Iarlles Caer.

Cefndir

Mae Ken wedi dal swyddi anweithredol yn y Cyngor Meddygol Cyffredinol, Cyngor y Tafarndai Llys, Coleg Brenhinol y Milfeddygon, a Phorth Astudio ac mae ganddo brofiad uwch sylweddol yn y sector addysg, gan gynnwys fel Prif Swyddog Gweithredol y Deyrnas Unedig Consortiwm y Gogledd. Mae hefyd yn gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. 


 

Clare Minchington

Mae Clare yn byw yn Llundain a Chaerfaddon. Mae'n gweithio fel ymgynghorydd strategol ar gyfer cyrff proffesiynol a phrifysgolion ac mae'n gyfarwyddwr anweithredol Prifysgol BPP a Policy Connect, y rhwydwaith dielw blaenllaw o grwpiau Seneddol a chomisiynau ymchwil.

Cefndir

Clare yw Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg. Tan fis Mawrth 2015, roedd Clare yn Gyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Datblygu yn y Gymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) oedd yn gyfrifol am gyfalaf deallusol ACCA, o'r strategaeth gyffredinol i dalent, brand, polisi a chymwysterau. Yn Gyfrifydd Siartredig cymwysedig, hyfforddodd gyda PwC a bu'n uwch ddarlithydd ac yn Gadeirydd y cwrs Strategaeth Ariannol MBA yn Ysgol Fusnes y Brifysgol Agored cyn ymuno ag ACCA yn 2000. Mae postiadau blaenorol yn cynnwys; aelod o Fwrdd Safonau Addysg Cyfrifeg Rhyngwladol IFAC; aelod o Fwrdd Arholi CISI; aelod o Fwrdd Cynghori Canolfan Pwnc yr Academi Addysg Uwch ar gyfer Busnes, Rheolaeth, Cyfrifeg a Chyllid; Cadeirydd Bwrdd Cynghori'r Deon ar gyfer Ysgol Fusnes Prifysgol Oxford Brookes. Cyn ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Terrence Higgins a Chadeirydd eu Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Risg.


Frank Munro

Mae Frank yn optometrydd gweithredol yn Glasgow a Swydd Lanark, gyda diddordeb brwd mewn datblygu gwasanaeth optometrig, rheoli gofal llygaid acíwt ac argyfwng, clefyd llygaid cronig, golwg isel, rheoli myopia a dylunio lens cyswllt cymhleth.

Cefndir

Cymhwysodd Frank fel optometrydd rhagnodi annibynnol yn 2011 ac yn ddiweddar enillodd gymhwyster glawcoma Addysg i'r Alban y GIG, sy'n galluogi rheoli glawcoma yn annibynnol gan optometryddion yn y gymuned.

Mae Frank wedi dal amryw o rolau mewn cyrff proffesiynol a llywodraethol, gan gynnwys Cadeirydd grŵp llywio therapiwtig optometrig y DU, Llywydd Coleg yr Optometryddion, a Chadeirydd Pwyllgor Optometryddion yr Alban. Mae hefyd yn gyd-sylfaenydd Gwasanaeth Gofal Llygaid Integredig Glasgow, Lanarkshire Eye-health Network Service ac o Optometreg Scotland, lle bu hefyd yn Gadeirydd.


 

Dr Hema Radhakrishnan

Mae Hema yn optometrydd cymwys gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y byd academaidd. Mae'n gweithio fel academydd ac yn aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a'r Senedd ym Mhrifysgol Manceinion. Yn ogystal â dysgu myfyrwyr optometreg, mae Hema yn cynnal ymchwil ar wahanol agweddau ar myopia, opteg ffisiolegol a llygad anterior.

Cefndir

Mae gan Hema arbenigedd arweinyddiaeth mewn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ac mae wedi bod yn gweithio'n angerddol tuag at leihau anghydraddoldebau iechyd, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Mae hi wedi dal amryw o swyddi arwain gan gynnwys bod yn Ddeon Cyswllt dros gyfrifoldeb cymdeithasol yng nghyfadran Bioleg, Meddygaeth ac Iechyd ym Mhrifysgol Manceinion. Mae Hema hefyd yn hyfforddwr rheoli cymwysedig sy'n ymfalchïo mewn gweithio ar y cyd ag uwch arweinwyr i wella profiad i weithwyr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaeth. Mae'n gwasanaethu ar fyrddau golygyddol cyfnodolion gwyddoniaeth gweledigaeth blaenllaw ac roedd yn aelod o fwrdd golygyddol cyfnodolyn The College of Optometrists, Optometry in Practice o 2015-2023.


 

Tim Parkinson

Tim Parkinson

Mae Tim yn byw yn Swydd Nottingham ac mae'n Gyfarwyddwr ei fusnes ymgynghori lefel bwrdd ei hun. Mae ganddo BSc ac mae'n Gymrawd o'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig. Mae gan Tim dros 20 mlynedd o brofiad arwain uwch mewn diwydiannau gwasanaeth rheoledig iawn fel dŵr / dŵr gwastraff ac ynni gwyrdd o wastraff, gyda dros hanner yr amser hwn yn cael ei dreulio yn arwain y gwaith o ddarparu gwasanaethau gweithrediadau allanol sy'n golygu agweddau perthynas contractol, masnachol a rhanddeiliaid cymhleth. Mae ei brofiad yn cynnwys dros wyth mlynedd mewn rolau cyfarwyddwr bwrdd mewn swyddogaethau gweithredol ac anweithredol.

Cefndir

Cyn y rôl bresennol, roedd yn gyfarwyddwr bwrdd gweithredol Kelda Water Services Ltd (darparwr dŵr a dŵr gwastraff allanol ynghyd â gwasanaethau ynni gwyrdd ledled y DU) yn ogystal â chyfarwyddwr anweithredol nifer o'i is-gwmnïau. Fel cyfarwyddwr bwrdd gweithredol, daliodd nifer o swyddi penodol gan gynnwys bod yn Rheolwr Gyfarwyddwr yr is-fusnes a gynhyrchodd tua hanner dŵr yfed Gogledd Iwerddon. Roedd uwch swyddi arweinyddiaeth cynharach yn cynnwys cyfres o rolau gweithredol a oedd yn golygu: sefydlu o'r dechrau a datblygu i aeddfedrwydd busnes manwerthu dŵr darpariaeth gwasanaeth allanol; arwain gwasanaeth 24/7 yn cynhyrchu ac yn dosbarthu dŵr yfed i tua hanner miliwn o bobl; ac arwain holl swyddogaethau sy'n wynebu cwsmeriaid busnes sy'n cyflenwi dŵr i tua 100,000 o bobl fel rhan o dîm gorau'r Rheolwr Gyfarwyddwr (gan fynd ymlaen i arwain y busnes ar y cyd yn absenoldeb y Rheolwr Gyfarwyddwr).


 

Roshni Samra

Mae Roshni wedi ymgymryd ag amrywiaeth o rolau gwahanol o fewn y proffesiynau optegol gan gynnwys rheoli ymarfer, goruchwylio hyfforddeion cyn-gofrestru a mentora. Mae ganddi hefyd brofiad sylweddol fel optometrydd llawfeddygaeth refractive, ac roedd ganddi rôl cymorth clinigol rhanbarthol a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol ei chyfoedion Rôl bresennol Roshni yw fel Rheolwr Clinig Proffesiynol City Sight, City, Prifysgol Llundain. Hi sy'n gyfrifol am gydlynu rhedeg y gwasanaethau optometreg clinigol. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo ac ehangu'r clinig sy'n gwasanaethu'r cyhoedd yn gyffredinol ac yn darparu hyfforddiant i fyfyrwyr optometreg y flwyddyn olaf. Chwaraeodd Roshni rôl allweddol wrth drefnu adleoli Clinig Golwg y Ddinas gyfan yn ddiweddar i brif safle'r campws prifysgol.

Cefndir

 • Graddiodd o Ddinas, Prifysgol Llundain yn 2003 gyda BSc (Anrh) a chwblhau cyfnod cyn-gofrestru mewn ymarfer cymunedol
 • Cyn hynny, Optometrydd Arweiniol ar gyfer darparwr blaenllaw llawfeddygaeth refractive yn y DU
 • Profiad sylweddol o weithio ar y stryd fawr ac ymarfer cymunedol annibynnol gan gynnwys swyddi rheoli
 • Ar hyn o bryd yn cwblhau MSc mewn Optometreg Glinigol gyda City, Prifysgol Llundain
 • Yn 2014 dyfarnwyd iddi Dystysgrif Broffesiynol Coleg yr Optometryddion yn Glaucoma

William Stockdale 

Mae William yn lens gyswllt ac yn dosbarthu optegydd gyda 30 mlynedd o brofiad clinigol a busnes yng Ngogledd Iwerddon. 

Cefndir

William yw cyn-gadeirydd Optometreg Gogledd Iwerddon ac mae hefyd wedi dal swydd anweithredol gyda FODO, The Association for Eye Care Providers. Mae hefyd yn sylfaenydd tri busnes optegol llwyddiannus sydd â phrofiad clinigol a masnachol o luosrifau mawr, arferion llai ar y stryd fawr a busnesau newydd mewn practis sefydlog a gofal cartref.