Cofrestru fel myfyriwr

Yn ôl y gyfraith, rhaid i fyfyrwyr ar gwrs hyfforddi a gymeradwywyd gan GOC mewn optometreg neu ddosbarthu opteg gael eu cofrestru gyda ni. Mae myfyrwyr yn gweithio gyda chleifion a'r cyhoedd drwy gydol eu cwrs astudio ac mae angen diogelu unrhyw glaf y mae myfyriwr yn trin myfyrwyr rhag ofn y bydd problem.

Mae'r flwyddyn gofrestru yn rhedeg o 1 Medi i 31 Awst a bydd y ffi adnewyddu flynyddol yn ddyledus erbyn 15 Gorffennaf bob blwyddyn.

Gall cofrestreion myfyrwyr hefyd wneud cais i drosglwyddo cofrestrau, gan symud o'r gofrestr o optegwyr dosbarthu myfyrwyr i'r gofrestr o optometryddion myfyrwyr neu i'r gwrthwyneb.

Sut i wneud cais

 • Cyn i chi ddechrau eich cais, darllenwch y wybodaeth bwysig, a ddarperir isod, yn llawn. Bydd yn arbed amser i chi ac yn eich helpu i gwblhau eich cais
 • Cwblhewch y ffurflen gais i ymuno â'r gofrestr myfyrwyr, gan gynnwys ffurflen adnabod myfyrwyr wedi'i chwblhau ac adnabod wedi'i ardystio'n gywir.
 • Talu'r ffi ymgeisio briodol
Gwybodaeth y bydd ei hangen arnoch i ymuno â'r gofrestr myfyrwyr

I lenwi'r ffurflen gais hon bydd angen:

 • Gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys eich cyfeiriad cartref a/neu gyfeiriad (au) ymarfer
 • Manylion y sefydliad addysgol lle'r ydych yn cwblhau eich addysg/hyfforddiant a manylion y cymhwyster y byddwch yn ei gyflawni.
 • Manylion unrhyw ddatganiadau y gallai fod angen i chi eu gwneud am eich addasrwydd i hyfforddi. Darganfyddwch fwy am pryd a sut i wneud datganiad.
 • Ffurflen adnabod myfyrwyr wedi'i chwblhau ac adnabod wedi'i ardystio'n gywir.

Peidiwch â dechrau'r cais hwn heb i'r wybodaeth hon fod ar gael gan na fyddwch yn gallu ei chwblhau. Ni allwch arbed cynnydd ar y ffurflen hon.

 

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i ni brosesu eich cais

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ffurflen wedi'i llenwi'n gywir, byddwn yn cadarnhau eich cofrestriad gyda'ch sefydliad addysgol newydd.

Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 1 Awst a 31 Hydref yn cael eu prosesu erbyn diwedd mis Hydref.

Mae eich sefydliad addysgol yn ymwybodol o'r amserlen hon. Ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn, bydd eich cais yn cael ei brosesu o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais, ID ardystiedig a ffi ymgeisio.

Os oes unrhyw gamgymeriadau yn eich cais, gallwn ei ganslo a gofyn i chi ailgyflwyno'n gywir.

Unwaith y bydd cais yn cael ei gadarnhau
 • Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich cofrestriad gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol gan gynnwys eich rhif GOC.
 • Gallwch gael mynediad i'ch cyfrif MyGOC. Bydd yr adran hon o'r wefan yn caniatáu ichi ddiweddaru'ch manylion, lawrlwytho derbynneb a chwblhau cadw blynyddol.
 • Byddwch yn derbyn y cylchlythyrau ac e-fwletin GOC, mae'n bwysig cadw cyfeiriad e-bost cyfredol gyda ni wrth i ni anfon y rhan fwyaf o'n hysbysiadau pwysig trwy e-bost.
Beth sy'n digwydd os nad ydych yn cofrestru
 • Byddwch yn torri'r gyfraith
 • Ni fyddwch yn gallu sefyll eich arholiadau
 • Efallai na fydd unrhyw arholiadau neu astudiaeth a gynhelir tra nad ydynt wedi'u cofrestru yn cyfrif tuag at eich cymhwyster
Gwneud cais i'r gofrestr lawn gymwysedig?

Os hoffech wneud cais i ymuno â'r gofrestr â chymwysterau llawn , ewch i 'cofrestrwch fel unigolyn cwbl gymwys'.