Adfer fel myfyriwr

Os ydych wedi cofrestru gyda ni o'r blaen ac am unrhyw reswm wedi gadael y gofrestr a'ch bod yn dal i barhau â'ch hyfforddiant optegol, rhaid i chi adfer i barhau i hyfforddi.

Os byddwch yn parhau i hyfforddi fel optegydd dosbarthu neu optometrydd heb gofrestru efallai na fydd eich arholiadau yn cael eu cyfrif tuag at eich cymhwyster ac efallai na chewch symud ymlaen i'r gofrestr â chymwysterau llawn.

Os ydych wedi cofrestru fel optegydd sy'n dosbarthu myfyrwyr yn flaenorol ac yn dymuno hyfforddi fel optometrydd myfyrwyr (neu i'r gwrthwyneb) bydd angen i chi gyflwyno cais cofrestru llawn i fyfyrwyr.

Os ydych eisoes wedi cofrestru ond yn trosglwyddo i gofrestr myfyrwyr gwahanol, mae angen i chi gwblhau ein cais trosglwyddo myfyrwyr. Mae ein canllawiau ar gyfer ceisiadau adfer myfyrwyr yn ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin.

Ar ôl i chi gael eich adfer byddwch yn cael gwybod am eich rhif GOC gan ddechrau gyda SO- neu SD-. O 1 Ebrill 2021, rydym wedi cyflwyno rhif oes ar gyfer myfyrwyr newydd ac adfer, cofrestreion cwbl gymwys a busnesau optegol sy'n gwneud cais i gofrestru ar y gofrestr GOC.

Sut i wneud cais

Cyn i chi ddechrau eich cais, darllenwch y wybodaeth bwysig, a ddarperir isod, yn llawn. Bydd yn arbed amser i chi ac yn eich helpu i gwblhau eich cais

Gwybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gwblhau eich cais er mwyn cael ei hadfer i'r gofrestr myfyrwyr

I lenwi'r ffurflen gais hon bydd angen:

  • Gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys eich cyfeiriad cartref a/neu unrhyw gyfeiriad (au) ymarfer
  • Manylion y sefydliad addysgol lle'r ydych yn parhau i gwblhau eich addysg a'ch hyfforddiant
  • Gwybodaeth am pam y cawsoch eich tynnu oddi ar y gofrestr a manylion am unrhyw weithgareddau anghofrestredig y gallech fod wedi'u cwblhau yn ystod eich cyfnod o beidio â chofrestru
  • Manylion unrhyw ddatganiadau y gallai fod angen i chi eu gwneud am eich addasrwydd i hyfforddi. Darganfyddwch fwy am pryd a sut i wneud datganiad
  • Ffurflen adnabod myfyrwyr wedi'i chwblhau ac adnabod wedi'i ardystio'n gywir.
Yr hyn a gewch ar gais llwyddiannus
  • Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich adferiad gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol gan gynnwys eich rhif GOC newydd.
  • Gallwch gael mynediad i'ch cyfrif MyGOC. Bydd yr adran hon o'r wefan yn caniatáu ichi ddiweddaru'ch manylion, lawrlwytho derbynneb, diweddaru manylion eich goruchwyliwr a chwblhau cadw blynyddol.
  • Mae'r flwyddyn gofrestru yn rhedeg o 1 Medi i 31 Awst. Bydd eich ffi adnewyddu flynyddol yn ddyledus erbyn 15 Gorffennaf bob blwyddyn.