Safonau ar gyfer busnesau optegol

3.4 Staff yn cydweithio ag eraill, lle bo hynny'n briodol

Pam mae'r safon hon yn angenrheidiol?

Efallai y bydd rhai cleifion angen atgyfeiriad allanol at weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill fel offthalmolegwyr i reoli eu hiechyd. Dylai staff sy'n gweithio mewn busnes optegol ddeall y system atgyfeirio sydd ar gael a bod mewn sefyllfa i gydweithio â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill i sicrhau diogelwch cleifion. Dylai Locums yn benodol gael mynediad at wybodaeth am brotocolau atgyfeirio lleol. Ni ellir gwneud hyn heb gefnogaeth lawn y busnes.

Er mwyn cyflawni hyn, mae eich busnes:

  1. Yn cefnogi ei staff i wneud atgyfeiriadau ac yn sicrhau eu bod ond yn gwneud atgyfeiriadau pan fo'n briodol ac wedi'u cyfiawnhau'n glinigol;
  2. Hwyluso rhannu gwybodaeth briodol a pherthnasol mewn modd amserol;
  3. Yn cefnogi ei staff i ofyn am ragor o wybodaeth gan y claf, eu gofalwr(gofalwyr) neu unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall pan fo angen;
  4. Annog cyfathrebu parchus â chydweithwyr proffesiynol ac ymatal rhag gwneud sylwadau dilornus am weithwyr proffesiynol neu fusnesau eraill yn gyhoeddus neu yn breifat;
  5. Yn cefnogi ei staff i gadw cofnodion cleifion sy'n glir, yn ddarllenadwy, yn gyfoes ac yn ddigon manwl i fod yn hygyrch i weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.