Safonau ar gyfer busnesau optegol

2.1 Mae'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu ar agor ac yn dryloyw

Pam mae'r safon hon yn angenrheidiol?

Nododd Ymchwiliad Cyhoeddus Ysbyty Canol-Staff yr angen am fod yn agored a thryloyw o fewn gofal iechyd. Er mwyn gallu hyrwyddo ymddiriedaeth y cyhoedd ynoch chi fel busnes ac yn y proffesiynau optegol, mae angen i chi sicrhau bod y gwasanaethau rydych chi'n eu darparu i gleifion a'r cyhoedd yn dryloyw; bod cwynion yn cael eu trin yn deg; a bod staff yn gallu bod yn onest.

Er mwyn cyflawni hyn, mae eich busnes:

 1. Meithrin diwylliant o onestrwydd yn y busnes drwy annog gonestrwydd a meddu ar wybodaeth dda am unrhyw ddyletswyddau cytundebol neu statudol o onestrwydd sy'n berthnasol i'ch busnes, yn ogystal â'r ddyletswydd ar eich staff cofrestredig o dan y Safonau Ymarfer ar gyfer Optometryddion a Dosbarthu Optegwyr a Safonau ar gyfer Myfyrwyr Optegol;
 2. Yn cyflawni ei ddyletswyddau proffesiynol, cytundebol a statudol o onestrwydd pan nodir bod pethau wedi mynd o'i le gyda thriniaeth neu ofal claf sydd wedi arwain atynt yn dioddef niwed neu ofid, neu lle gallai fod goblygiadau ar gyfer gofal cleifion yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys fel sail i'r angen i:
  1. Dywedwch wrth y claf neu, lle bo'n briodol, eiriolwr, gofalwr neu deulu'r claf, fod rhywbeth wedi mynd o'i le;
  2. Cynnig ymddiheuriad;
  3. Cynnig rhwymedi neu gymorth priodol i unioni materion (os yn bosibl);
  4. Esboniwch yn llawn ac yn brydlon beth sydd wedi digwydd a'r effeithiau tymor byr a hirdymor tebygol;
  5. Amlinellwch yr hyn y byddwch chi'n ei wneud, lle bo hynny'n bosibl, i atal ailddigwydd a gwella gofal cleifion yn y dyfodol.
 3. Sicrhau bod gan staff rolau wedi'u neilltuo'n briodol, gyda llinellau atebolrwydd clir a, lle mae staff yn rhyngweithio â chleifion a'r cyhoedd, maent yn adnabod eu hunain a'u rôl(au) yn glir;
 4. Yn sefydlu protocol cwynion clir ac yn gwneud cleifion yn ymwybodol o'u sianeli cwyno. Mae'r rhain yn cynnwys y busnes, y Gwasanaeth Cwynion Defnyddwyr Optegol (OCCS), y GOC, y GIG neu wasanaethau'r ombwdsmon lle bo hynny'n berthnasol;
 5. rhoi mynediad i staff (gan gynnwys locwmau) â pholisïau a phrotocolau cwynion, ac unrhyw brotocolau mewnol eraill sy'n effeithio'n uniongyrchol ar gleifion, neu fynediad at aelod arall o staff a all gynghori ar y rhain;
 6. yn sicrhau, lle bo claf yn cwyno, nad yw hyn yn effeithio ar ei ofal, a allai ei gwneud yn ofynnol i glaf gael ei gyfeirio at ymarferydd neu arfer arall;
 7. cydweithredu ag ymchwiliadau ac ymchwiliadau ffurfiol mewn perthynas â'ch busnes neu'ch staff, yn darparu gwybodaeth berthnasol i awdurdodau priodol pan ofynnir amdanynt ac nid yw'n atal staff rhag cydweithredu pan fo angen;
 8. Darparu gwybodaeth glir i gleifion am gostau cynhyrchion a gwasanaethau proffesiynol;
 9. Yn annog staff i ddatgan unrhyw wrthdaro buddiannau, lle maent yn codi, ac yn tynnu'n ôl eu hunain o wrthdaro o'r fath. Mae'r datganiad gwrthdaro buddiannau rheoliadol ar y cyd yn nodi'r hyn a ddisgwylir.