Gwneud cais am ffi incwm isel 2024-25

Are you eligible for a low-income fee for 2024-25?

If you are a registered optometrist or dispensing optician and your gross personal income for the year 1 April 2024 - 31 March 2025 is less than £16,000, you are eligible to apply for a low-income fee.

The full year low-income fee is £285. If your application for the low-income fee is accepted, you will be refunded the difference between your retention fee and this amount.

Nid yw'r gyfradd incwm isel ar gael i fusnesau (cyrff corfforaethol) na myfyrwyr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffi incwm isel a'ch cymhwysedd, cysylltwch â ni ar registration@optical.org.

Beth yw incwm personol gros? 

Mae incwm personol gros yn cynnwys yr holl incwm o bob ffynhonnell ledled y byd. Nid yw'n ymwneud yn unig ag incwm o optometreg neu ddosbarthu gweithgareddau sy'n gysylltiedig ag opteg. Mae'n cynnwys, er enghraifft, pensiynau, buddsoddiadau, tâl mamolaeth, tâl salwch, ac unrhyw fath o fudd-dal.

Beth yw'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais?

Applications have to be submitted by 31 March 2025. Applications will not be accepted outside of the current registration year.

A fyddaf yn cael fy arolygu?

Os byddwch yn dewis talu'r ffi incwm isel, mae'n rhaid i chi, ar gais, roi copïau i ni o'ch slipiau cyflog, cyfriflenni banc, ac unrhyw ddogfennau eraill sy'n gysylltiedig â'ch incwm personol gros.

Os asesir eich incwm fel mwy na £16,000 neu os nad ydych yn darparu tystiolaeth, rhaid i chi dalu'r balans ar unwaith. Efallai y byddwn yn gofyn am y wybodaeth hon ar unrhyw adeg.

Mae ein Safonau Ymarfer yn cynnwys gofynion ynghylch gonestrwydd, dibynadwyedd, a phroffesiynoldeb. Gall gwneud datganiad ffug neu fethu â rhoi gwybod i ni am newidiadau yn eich amgylchiadau ariannol gwestiynu eich addasrwydd i ymarfer.

Sut ydw i'n ymgeisio?

Llenwch y ffurflen gais isod. 

Begin your application for 2024-25 low-income fee