Uwch Dîm Rheoli

Leonie Milliner

Prif Weithredwr a Chofrestrydd

Leonie Milliner yw Prif Weithredwr y Cyngor Optegol Cyffredinol. Cyn hynny hi oedd Cyfarwyddwr Addysg GOC.

Mae Leonie wedi gwasanaethu ar fyrddau a phwyllgorau elusennau a chyrff cyhoeddus amrywiol yn y sectorau addysg ac iechyd a'r diwydiant adeiladu, gan gynnwys Panel Achredu Cyffredinol y Cyngor Fferyllol, Pwyllgor Cymwysterau Sefydliad Siartredig y Weithrediaeth Gyfreithiol, Panel Rhagoriaeth Addysgu y Swyddfa i Fyfyrwyr, fel cyfarwyddwr anweithredol RIBA Enterprises Ltd, Cadeirydd Ymddiriedolwyr, Cronfa Addysg RIBA, ac fel cynrychiolydd cyflogwyr Datganiad Meincnod Pwnc yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd 2016 ar gyfer Amaethyddiaeth, Garddwriaeth, Coedwigaeth, Bwyd, Maeth a Gwyddorau Defnyddwyr. Ar hyn o bryd, mae'n aelod o Banel Ymgynghorol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Pwerau Dyfarnu Graddau.

Yn bensaer trwy hyfforddi, bu'n gweithio mewn practis preifat yn Llundain yn dylunio tai cymdeithasol a phreifat. Mae'n byw yn ei 'grand design' ei hun yn Islington, Llundain.

Steve Brooker

Cyfarwyddwr Strategaeth Rheoleiddio

Fel Cyfarwyddwr Strategaeth Reoleiddio, mae Steve yn gyfrifol am ein swyddogaethau Addysg, Polisi, Safonau a Chyfathrebu ac Ymgysylltu. 

Mae gan Steve gyfoeth o brofiad ym maes polisi defnyddwyr a rheoleiddio, ar ôl gweithio fel Pennaeth, Datblygu Polisi ac Ymchwil yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol – rheoleiddiwr goruchwylio'r proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr – a sefydlu'r Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfreithiol, a arweiniodd am bum mlynedd. 

Roedd Steve gynt yn Bennaeth Marchnadoedd Teg gyda Consumer Focus lle bu'n rheoli tîm polisi a materion cyhoeddus gan weithio ar ystod eang o faterion gan gynnwys gwasanaethau ariannol, yr economi ddigidol, cyfraith defnyddwyr, unioni a gorfodi.

Mae Steve yn ffotograffydd brwd, yn gerddwr ac yn wyliwr tenis brwd.

Yeslin Gearty

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

Fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Yeslin sy'n gyfrifol am y timau Cyllid, Adnoddau Dynol, TG a Chyfleusterau, ynghyd â'r Adran Gofrestru. Mae gan Yeslin gymysgedd eang o brofiad mewn swyddi uwch reolwyr, gan gynnwys gweithio fel Cyfarwyddwr Masnachol mewn amgylchedd corfforaethol sy'n cael ei yrru gan werthiant.

Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad mewn Llywodraeth ganolog, fel arweinydd meysydd gweithredol mawr ac mewn newid a rheoli rhaglenni, gyda chyfranogiad helaeth wrth nodi a rheoli effaith newid mewn amrywiaeth o sefydliadau masnachol a sector cyhoeddus, gan helpu i'w hailgynllunio a'u gwella o'r gwaelod i fyny.

Philipsia Greenway

Cyfarwyddwr Newid

Fel Cyfarwyddwr Newid, mae rôl Philipia yn darparu arweinyddiaeth broffesiynol i gyflawni ein cynllun strategol pum mlynedd, 'Addas ar gyfer y Dyfodol', sy'n anelu at ddarparu ymarfer rheoleiddio o'r radd flaenaf, gwell gwasanaeth i gwsmeriaid a gwelliant parhaus.

Mae gan Philipsia brofiad helaeth o arwain y gwaith o gyflawni newid sefydliadol o fewn y GIG a'r sectorau dielw. Mae hyn wedi cynnwys uno, ailgynllunio trefniadau, newidiadau seilwaith digidol cenedlaethol a newidiadau prosesau gweithredol. Fel Gweithiwr Proffesiynol Newid achrededig, mae ganddi angerdd dros newid sy'n canolbwyntio ar bobl, gan ymdrechu bob amser i fynd â phobl ar y daith tuag at y weledigaeth.

Ochr yn ochr â'i bywyd proffesiynol, mae Philipsia yn gwirfoddoli gydag elusennau lleol sy'n cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwell ansawdd bywyd i bobl. Mae hyn yn amrywio o glybiau ar ôl ysgol i fanciau bwyd ac elusennau cenedlaethol sy'n cefnogi ffoaduriaid i integreiddio i gymdeithas. Mae hi'n cymryd rhan weithredol yn ei heglwys a'i grŵp côr lleol.