Gwybodaeth i ddarparwyr DPP presennol

Rhaid i bob darparwr DPP gadw at ein safonau ar gyfer darparwyr DPP, sydd wedi'u nodi yn ein dogfen canllawiau ar gyfer darparwyr. Os nad ydych yn siŵr am eich cyfrifoldebau chi neu'ch sefydliad o dan y safonau, cysylltwch â'r tîm DPP ar cpd@optical.org. Rydym yn annog pob darparwr i ddarllen y canllawiau'n ofalus fel y gallant fod yn hyderus am yr hyn y mae angen iddynt ei wneud.

Statws darparwr llawn 

Mae statws darparwr llawn ar gyfer darparwyr sydd wedi cael dros ddeg cais llwyddiannus am CET yn ystod cylch 2019-21. Maent yn gallu dylunio a darparu DPP i gofrestreion o 1 Ionawr 2022 heb fod angen iddo gael ei gymeradwyo gan yr GOC cyn ei gyflwyno. Gallwn roi'r rhyddid hwn i ddarparwyr cymeradwy oherwydd bod gennym ddealltwriaeth dda a chyfredol o ansawdd y dysgu y maent yn ei ddarparu.

Statws darparwr dros dro

Mae statws darparwr dros dro ar gyfer darparwyr sydd wedi cael llai na deg cais llwyddiannus am CET yn ystod cylch 2019-21, neu sy'n ddarparwyr newydd sy'n ymuno â'r gofrestr. Mae'n rhaid i'r darparwyr hyn wneud cais i gael DPP wedi'i gymeradwyo cyn ei gyflwyno ac ni allant wneud hynny nes bod y GOC wedi ei gymeradwyo. Mae hyn er mwyn i ni fod yn sicr bod gennym ddealltwriaeth gyfoes o ansawdd y dysgu y maent yn ei ddarparu. Unwaith y bydd darparwr dros dro wedi darparu mwy na deg darn o DPP cymeradwy, efallai y byddant yn gymwys i uwchraddio i statws darparwr llawn. Bydd darparwyr yn cael eu hysbysu pan fydd hyn yn digwydd.

Archwiliad darparwyr DPP

Cyflwynwyd archwiliad darparwyr o gylch DPP 2022-24 fel math o sicrwydd ansawdd. Pwrpas archwilio yw sicrhau bod y darparwyr dysgu sy'n cael eu darparu i gofrestreion o ansawdd da ac yn bodloni'r Safonau ar gyfer darparwyr DPP, fel yr amlinellir yn atodiad 2 o'n canllaw Darparwyr ar gyfer DPP.

Bydd hyd at ddeg y cant o ddarparwyr yn cael eu harchwilio bob blwyddyn galendr, ac fe'i cynhelir trwy edrych ar gofnodion ar blatfform cyfrif darparwr DPP.

Mae ein Canllaw i archwilio darparwyr DPP yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i'r broses archwilio, gan gynnwys pam a phryd mae'n digwydd a sut y bydd darparwyr yn gwybod a ydynt wedi cael eu dewis; a
  • amlinelliad o'r broses, gan gynnwys yr hyn a edrychir, canlyniadau posibl, a'r camau nesaf ar ôl derbyn y canlyniadau hyn.

Lawrlwytho a darllen Canllaw i archwilio darparwyr DPP 

Logos a chanllawiau darparwr DPP

Rydym yn darparu logos mewn gwahanol fformatau i chi eu defnyddio i hyrwyddo'r DPP rydych chi'n ei ddarparu, yn ogystal ag arweiniad ar eu defnydd.