Gweithio i ni

Gweithio i'r GOC

Ein cenhadaeth yw diogelu'r cyhoedd trwy gynnal safonau uchel yn y proffesiynau optegol ac mae ein staff wrth wraidd ein helpu i gyflawni hynny.

Rydym bob amser yn chwilio am bobl dalentog ac angerddol i ymuno â'n tîm ac rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

Ein hymrwymiad

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau, wrth arfer ein holl swyddogaethau, ein bod yn gweithredu mewn modd teg a thryloyw ac mewn ffordd sy'n rhydd o wahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth.

O fewn ein holl swyddogaethau, rydym yn ymroddedig i:

 • hyrwyddo cydraddoldeb;
 • gwerthfawrogi amrywiaeth;
 • bod yn gynhwysol; a
 • cyflawni ein dyletswyddau cydraddoldeb.

Ni fyddwn yn gwahaniaethu ar:

 • oed;
 • anabledd;
 • ailbennu rhywedd;
 • hil/ethnigrwydd;
 • crefydd neu gred;
 • rhyw;
 • cyfeiriadedd rhywiol;
 • priodas a phartneriaeth sifil; a
 • beichiogrwydd a mamolaeth.

Swyddi gwag cyfredol

Gweld yr holl swyddi gwag presennol

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio aelod cofrestredig o'r Cyngor (optometrydd neu optegydd dosbarthu / lens gyswllt optegydd) a dau aelod o'r Pwyllgor Ymchwilio (optegydd dosbarthu optegydd / lens gyswllt yn unig). Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am y ddwy swydd yw hanner nos ddydd Sul 19 Tachwedd 2023

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein swyddi gwag, cysylltwch â'n Hadran Adnoddau Dynol.