optometryddion rhyngwladol

Gofynion cymhwysedd cais newydd o 15 Ionawr 2024

Ar gyfer pob cais newydd a dderbyniwyd ar ac ar ôl 15 Ionawr 2024, bydd gofyn i chi wirio eich cymwysterau proffesiynol trwy blatfform ein partner, Gwirio Cymwysterau (QC). Maent yn defnyddio gwasanaeth Gwirio Byd-eang i wirio eich cymwysterau academaidd neu broffesiynol yn uniongyrchol gyda'r sefydliad addysg. Bydd cost am y gwasanaeth hwn, mae'r prisiau ar gael ar wefan QC.

Canllawiau i gwblhau Gwiriad Cymhwyster

Gweler ein canllaw cam wrth gam i gwblhau'r gwiriad QC. Rhaid cwblhau'r gwiriad QC cyn cyflwyno eich cais rhyngwladol i'r Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) neu bydd y cais ar gau.

Pwy sy'n gallu ymgeisio?

Os ydych chi'n optometrydd sydd wedi cymhwyso y tu allan i'r DU neu'r Swistir, gallwch wneud cais am y llwybr cofrestru hwn os:

 • Rydych wedi ymgymryd â thair blynedd o hyfforddiant optometreg llawn amser (neu gyfwerth yn rhan-amser) ar lefel ôl-Fagloriaeth yn eich gwlad gymhwyster.
 • Mae gennych gymwysterau cyfreithiol i ymarfer optometreg mewn gwlad y tu allan i'r DU;
 • rydych wedi ymarfer am flwyddyn o fewn y deng mlynedd diwethaf (ymarfer heb oruchwyliaeth, ôl-gymhwyso)
 • Rydych wedi cofrestru gyda chorff rheoleiddio yn eich gwlad ymarfer (os yw eich proffesiwn yn cael ei reoleiddio)
 • Rydych wedi cael sgôr lleiafswm o 7 yn y System Ryngwladol Profi Iaith Saesneg academaidd (IELTS).
  • Ni ddylai sgoriau unigol ar gyfer pob adran o'r prawf fod yn is na 6, ac eithrio'r adran 'Siarad' lle mae angen sgôr lleiafswm o 7
 • Sicrhewch eich bod wedi ymgyfarwyddo â'n canllawiau ar Weithio yn y Deyrnas Unedig.

Sut i wneud cais

I wneud cais, rhaid i chi gwblhau ein ffurflen hunanasesu yn gyntaf. Byddwn yn ymateb i chi drwy e-bost o fewn tri diwrnod gwaith ac yn cynnwys manylion yr holl ddogfennau sydd eu hangen gan gynnwys ffurflen gais, os yn gymwys.

Ar ôl i chi dderbyn eich ffurflen gais

Cyn cyflwyno eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i'r GOC, mae angen gwirio'ch cymhwyster gan ddefnyddio Gwiriad Cymhwyster (QC) platfform ein partner, darperir y ddolen hefyd yn yr e-bost a anfonir gyda'ch ffurflen gais. Gweler ein canllaw cam wrth gam i gwblhau'r gwiriad QC.

Dylid e-bostio'r ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r dogfennau cefnogol at international@optical.org. Peidiwch â chyflwyno copïau caled drwy'r post.

Faint fydd yn ei gostio?

Mae'r broses optometreg ryngwladol yn cynnwys y gofyniad i dalu nifer o wahanol ffioedd yn dibynnu ar ddilyniant y cais. Dylai'r taliadau hyn gael eu gwneud o fewn 14 diwrnod i'r anfoneb gael ei chyhoeddi:

 • £125 ffi graffu ar y ffurflen gais a'r dogfennau ategol;
 • £450 ar gyfer asesu'r cais; a
 • £200 ar gyfer y cyfweliad.
 • Cyfanswm: £775

Os ydych yn ymgymryd â hyfforddiant yn y DU (gan gynnwys cwblhau Cynllun Coleg yr Optometryddion ar gyfer Cofrestru), bydd gofyn i chi wneud cais i gofrestru myfyrwyr yn unol â'n prosesau arferol. Y ffi bresennol ar gyfer cofrestru myfyrwyr yw £30.

Amlinelliad o'r llwybr i gofrestru

Unwaith y byddwn wedi derbyn y ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r dogfennau ategol perthnasol, bydd gofyn i chi dalu'r ffi graffu. Bydd hyn yn cael ei dalu cyn gynted â phosibl o fewn 14 diwrnod. Sylwch y bydd y cais yn cael ei ganslo os na thelir y ffi o fewn yr amserlen hon.  

Llwyfan 1:

Bydd gwaith craffu cychwynnol ar y cais yn cael ei gwblhau gan ein staff i sicrhau bod eich cais yn bodloni ein gofynion a'ch bod wedi darparu'r holl ddogfennau a gwybodaeth angenrheidiol. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd:

 • Unwaith y derbynnir y ffi, bydd y gwaith craffu cychwynnol ar eich cais yn cael ei wneud, byddwn yn cysylltu â chi os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol.  Bydd yr adolygiad hwn yn cael ei gwblhau o fewn 28 diwrnod o'r dyddiad y mae'r ffi wedi'i thalu.

Llwyfan 2:

Unwaith y bydd yr holl ddogfennau perthnasol wedi'u derbyn a bod eich cais yn bodloni ein gofynion, bydd gofyn i chi dalu'r ffi asesu. Dylid talu hwn cyn gynted â phosibl, o fewn 14 diwrnod. Sylwch y bydd y cais yn cael ei ganslo os na thelir y ffi o fewn yr amserlen hon.  Ar ôl derbyn y ffi, bydd y cais yn cael ei anfon at ein panel o aseswyr.

 • Bydd ein haseswyr y tu allan i'r DU yn cymharu eich cymwysterau a'ch profiad yn erbyn safonau cymhwysedd y DU. Byddant yn asesu a yw'r rhain yn gyfwerth â'n cymwyseddau  cam 1 a chyfnod 2 a gofynionprofiad cleifion gofynnol sydd eu hangen ar raddedigion yn y DU. Byddant hefyd yn cynghori a allwch fynd ymlaen i'r cyfweliad neu gynghori i wrthod eich cais ar hyn o bryd;
 • Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, bydd hyn yn digwydd yn rhithiol rhyngoch chi a dau aseswr nad ydynt yn y DU. Bydd y cyfweliad yn rhoi cyfle i'r aseswyr drafod eich cais.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd:

 • Bydd yr asesiad hwn yn cael ei gwblhau o fewn 5 mis i'r dyddiad y mae'r ffi wedi'i thalu.

Unwaith y bydd yr asesiad wedi'i gwblhau, byddwch yn cael gwybod a allwch symud ymlaen i'r cam cyfweld neu os yw eich cais wedi'i wrthod.

Llwyfan 3:

Os ydych am symud ymlaen i'r cam cyfweld, bydd gofyn i chi dalu'r ffi gyfweld. Dylid talu hwn cyn gynted â phosibl, o fewn 14 diwrnod. Sylwch y bydd y cais yn cael ei ganslo os na thelir y ffi o fewn yr amserlen hon.  

Ar ôl y cyfweliad, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu o'r canlyniad. Y canlyniadau posibl yw:

Os oes angen i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant pellach, bydd hyn ar eich cost eich hun. Bydd ffioedd ar gyfer Cynllun Cofrestru Coleg yr Optometryddion yn cael eu cymryd gan y Coleg. Gweler gwefan y Coleg am restr gyfredol o ffioedd.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd:

 • Unwaith y derbynnir y ffi, byddwn yn gallu sicrhau'r slot cyfweliad rydych wedi'i ddyrannu. Ni allwn sicrhau unrhyw archebion hyd nes y derbynnir y taliad. Gall hyn gymryd hyd at 4 mis yn dibynnu ar argaeledd chi a'r aseswyr adolygu,
 • Unwaith y bydd y cyfweliad wedi dod i ben, byddwch yn derbyn llythyr canlyniad o fewn 14 diwrnod.

Canllawiau ar y cyfweliad:

 • Bydd y cyfweliad yn cael ei gynnal yn rhithiol trwy Microsoft Teams felly gwnewch yn siŵr bod gennych gysylltiad rhyngrwyd dibynadwy at ddibenion y cyfweliad.
 • I baratoi ar gyfer y cyfweliad, dylech ailddarllen eich ffurflen gais a'ch dogfennau ategol. Dylech fod yn barod i drafod a darparu rhagor o fanylion.
 • Os bydd angen, gellir gofyn am dystiolaeth ategol o unrhyw wybodaeth newydd a drafodir yn eich cyfweliad.
 • Os oes gennych anabledd o fewn cwmpas Deddf Cydraddoldeb 2010, efallai y gallwn wneud addasiadau rhesymol i chi yn ystod y cyfweliad. Cynghorwch eich Swyddog Cofrestru dynodedig ar adeg trefnu eich cyfweliad.

Llwyfan 4:

Bydd yr Aseswyr y tu allan i'r DU yn rhoi un o'r argymhellion canlynol i chi:

 1. Byddwch yn cael eich argymell i gwblhau'r Cynllun Cofrestru.

Neu

 1. Byddwch yn argymell cwblhau'r Cynllun Cofrestru ond yn ystod y cwrs bydd gofyn i chi gwblhau cymwyseddau llusgo.

Neu

 1. Os na fyddwch yn bodloni holl gymwyseddau cam 1, bydd gofyn i chi ymgymryd â hyfforddiant academaidd pellach cyn cwblhau'r Cynllun Cofrestru.
 • Sylwch, os oes angen addysg bellach a hyfforddiant, bydd yr aseswyr yn nodi'n benodol pa gymwyseddau sydd heb eu bodloni. Yna eich cyfrifoldeb chi fydd adnabod a sicrhau darparwr addas i gwblhau hyn. Bydd angen i chi ddarparu cynnig i'r GOC i'w gymeradwyo cyn dechrau'r lleoliad. Yn dibynnu ar yr argymhelliad efallai y bydd gofyn i chi dalu ffi i'r darparwr am eu cwrs. Gan fod y rhan o'r broses yn dibynnu arnoch chi a'r darparwr, ni allwn nodi pa mor hir y gall ei gymryd i'w chwblhau. 

Neu

 1. Byddwch yn cael eich argymell i ymgymryd â chyrsiau addasu yn ogystal â dilyn cymwyseddau ar ôl i chi ddechrau'r Cynllun ar gyfer cofrestru.

Neu

 1. Efallai y bydd eich cais yn cael ei wrthod gan nad ydych wedi bodloni'r meini prawf gorfodol

Sylwch y bydd y canfyddiadau a nodir yn y llythyr canlyniad yn parhau'n ddilys o 2 flynedd o'r dyddiad cyhoeddi.

Llwyfan 5:

Rydych wedi cwblhau'r cynllun cofrestru a gallwch wneud cais i gofrestru'n llawn fel optometrydd.

Cwblhau'r Cynllun ar gyfer Cofrestru

Os cewch eich cynghori eich bod yn addas i fynd i mewn i Gynllun Coleg yr Optometryddion ar gyfer Cofrestru, eich cyfrifoldeb chi fydd trefnu lleoliad gwaith a chysylltu â'r Coleg i wneud cais am fynediad. Mae rhagor o wybodaeth am y Cynllun ar gael ar wefan y Coleg.

Dylech hefyd sicrhau bod gennych y gofynion fisa priodol i weithio yn y DU cyn mynd i mewn i'r Cynllun. Efallai y bydd y Coleg yn gallu eich helpu yn hyn o beth.

Mae terfynau amser ar gyfer cwblhau'r Cynllun fel y cynghorir yng nghanllawiau'r Coleg. Bydd angen i chi dalu eu ffi hefyd.

Cynnwys cysylltiedig