Codi pryderon am ddarparwr CPD

Pwy all godi pryder? 

Gall unrhyw un godi pryderon i ni am ddarparwr DPP a gymeradwywyd gan GOC. Rydym yn cymryd pob pryder am ddarparwyr a gymeradwywyd gan GOC o ddifrif.  

Mae adborth am ddarparwr yn wahanol i bryder am ddarparwr. Gallwch ddarparu adborth, yn gadarnhaol ac yn negyddol, am gynnwys, darpariaeth a defnyddioldeb a arweinir gan ddarparwyr yn eich cyfrif MyCPD pan fyddwch yn uwchlwytho eich pwyntiau. Mae hyn yn helpu'r darparwr i fireinio ei gynnig DPP. Rydym hefyd yn ystyried y data hwn, gyda'i gilydd, yn ein prosesau cymeradwyo a sicrhau ansawdd. Rydym yn gwybod efallai nad ydych am ychwanegu DPP at eich cofnod nad ydych yn teimlo sydd wedi cyrraedd ein safonau uchel, ond mae'n ein helpu i fod yn ymwybodol o ansawdd DPP a ddarperir gan ddarparwr cymeradwy, da neu ddrwg.

Byddai codi pryderon am ddarparwr ar gyfer materion y tu hwnt i gynnwys, darpariaeth a defnyddioldeb cyffredinol y sesiwn DPP, ac yn ymwneud â phryderon nad yw ein safonau o bosibl yn cael eu bodloni. Er enghraifft, lle mae cynnwys clinigol wedi dyddio'n sylweddol a gallai beri risg i gleifion.   

Cyn i chi gysylltu â ni   

Yn y lle cyntaf, dylech godi eich pryderon trwy broses gwyno ffurfiol y darparwr DPP. Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt ystyried eich pryderon a mynd i'r afael â nhw.  

Ni fyddwn fel arfer yn ystyried eich cwyn oni bai eich bod wedi disbyddu proses gwynion y darparwr cyn cysylltu â ni, oni bai bod risg uniongyrchol i ddiogelwch y cyhoedd neu gleifion.

Ni allwn ond ystyried pryderon sy'n dod o fewn ein cylch gwaith statudol, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â chydymffurfio â'n Canllawiau a'n Safonau ar gyfer Darparwyr DPP. Mae hyn yn cynnwys:

 • pryderon yn ymwneud â darparwyr DPP gyda chymeradwyaeth GOC llawn a dros dro  
 • pryderon am sefydliadau'n honni ar gam eu bod yn ddarparwyr DPP gyda chymeradwyaeth GOC llawn neu dros dro.  

Ni allwn ystyried pryderon am:  

 • Darparwyr DPP a darpariaeth DPP nad yw'n cael ei gymeradwyo gan y GOC (y gall yBrifysgol Agored gydnabod DPP a gymeradwywyd gan GOC gan y bydd ganddo C-gyfeirio bob amser) 
 • argaeledd sesiynau DPP 
 • lleoliad sesiynau DPP. 

Dylid cyfeirio'r mathau hyn o gwynion at y darparwr a/neu'r corff proffesiynol.  

Cysylltwch â ni gyda'ch pryder neu gŵyn  

I godi pryder neu wneud cwyn am ddarparwr DPP, gallwch:  

 • e-bostiwch eich pryderon i'n hadran DPP yn cpd@optical.org   
 • Ffoniwch ni ar 020 7580 3898  

Os gallwn wneud unrhyw addasiadau rhesymol i'ch galluogi i godi pryder neu gŵyn, rhowch wybod i ni. 

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi gysylltu â ni  

Os ydych chi'n poeni gyda ni, rydym yn:   

 1. Byddwn yn cydnabod eich pryder, ar yr amod bod gennym eich manylion cyswllt.  
 2. yn adolygu'r pryder ac yn cadarnhau a yw'r materion a godwyd o fewn ein cylch gwaith (er enghraifft bod y darparwr DPP wedi'i gymeradwyo gan GOC neu'n honni ei fod wedi'i gymeradwyo gan GOC). 
 3. yn ystyried y pryder mewn perthynas â'r safonau (gweler Atodiad 2 yn y Canllaw Darparwyr) rydym yn disgwyl i ddarparwyr DPP a gymeradwywyd gan GOC eu bodloni.
 4. gall ofyn i'r darparwr DPP am ei ymateb i'r mater(au) a godwyd. Sylwer, er mwyn eu galluogi i ymateb, ar hyn o bryd efallai y bydd angen i ni rannu manylion adnabyddadwy am y pryder gyda'r darparwr.  

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw gamau a gymerwn. Ar unrhyw adeg, efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi am fwy o wybodaeth.   

Canlyniadau  

Os ydym o'r farn nad yw'r darparwr yn bodloni ein safonau, byddwn yn ymchwilio ymhellach gan ddefnyddio ein prosesau sicrhau ansawdd, a all gynnwys gofyn am wybodaeth gan ddarparwr a/neu gynnal archwiliad wedi'i dargedu. Os penderfynwn beidio ag ymchwilio, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn egluro ein rhesymau. 

Os, ar ôl ymchwilio, y gwelwn nad yw darparwr yn bodloni ein safonau, gallwn:   

 • rhoi cyngor ac arweiniad i'r darparwr; 
 • cynnal archwiliadau wedi'u targedu i sicrhau bod y darparwr yn gwella nes ei fod yn bodloni ein safonau. Am fwy o wybodaeth, gweler ein Canllaw i archwilio darparwyr DPP; 
 • Adolygu statws cymeradwyo'r darparwr. Gall hyn olygu newid y darparwr i statws 'cymeradwy dros dro', sy'n ein galluogi i gael goruchwyliaeth agosach o'r darparwr yn ystod cyfnod gwella; a/neu  
 • Efallai y byddwn yn penderfynu atal neu dynnu ein cymeradwyaeth yn ôl yn gyfan gwbl, os na fydd darparwr yn bodloni ein safonau, nac yn gwneud y gwelliannau gofynnol. 

Beth allwch chi ei ddisgwyl wrth godi pryder gyda ni  

Byddwn yn ymchwilio i'ch pryder cyn gynted ag y gallwn. Y wybodaeth fwyaf perthnasol a roddwch, yn aml, po gyflymaf y byddwn yn gallu ystyried eich pryder.    

Rydym yn gwerthfawrogi y gallai codi pryder fod yn frawychus. Gweler ein canllawiau 'Codi Llais' i'ch helpu i ystyried opsiynau wrth godi llais, neu wrth feddwl am wneud hynny. Os oes angen cymorth arnoch wrth i ni edrych ar eich pryder, mae yna sefydliadau a all eich helpu, fel MIND er enghraifft, yn ogystal â chefnogaeth gan gyrff aelodaeth proffesiynol.   

Efallai na fyddwn bob amser yn gallu darparu'r canlyniad neu'r ateb rydych chi ei eisiau, ond rydym am ddysgu o'ch profiad o godi pryder gyda ni a byddwn yn defnyddio eich adborth i wella ein gwasanaethau.  

Data a gwybodaeth 

Er mwyn cyflawni ein dyletswyddau statudol o dan Ddeddf Optegwyr 1989, mae angen i ni brosesu gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn cynnwys datgelu, rhannu a chyhoeddi gwybodaeth bersonol pan fydd er budd y cyhoedd i wneud hynny. Er enghraifft, darparu digon o wybodaeth i ddarparwr ymateb i bryder.    

Rydym yn gwneud hyn gan ystyried ein cyfrifoldebau gwybodaeth yn ofalus, o dan Ddeddf Diogelu Data 2018 (DPA), y Ddeddf Hawliau Dynol (HRA) a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG), i sicrhau bod ein defnydd o ddata personol yn gyfreithlon, wedi'i reoli'n briodol a bod hawliau unigolyn yn cael eu parchu.  

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am ein dull ar ein Data a'n gwybodaeth ar y dudalen GOC .  

Os codir pryder neu gŵyn yn ddienw, byddwn yn ystyried a allwn ymchwilio ar sail yr wybodaeth sydd ar gael a byddwn yn ceisio ymateb lle bo hynny'n bosibl.