Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) yn rhoi'r hawl i bobl ofyn am wybodaeth gennym. Ei nod yw hyrwyddo diwylliant o dryloywder ac atebolrwydd, cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o sut mae awdurdodau cyhoeddus yn cyflawni ein dyletswyddau, pam rydym yn gwneud y penderfyniadau a wnawn a sut rydym yn gwario arian cyhoeddus.

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi'r hawl gyfreithiol i unigolion a sefydliadau i:

 • Gofyn a yw awdurdod cyhoeddus yn cadw gwybodaeth; Ac os felly,
 • Cael mynediad i'r wybodaeth a gedwir, o fewn 20 diwrnod gwaith o'r diwrnod ar ôl derbyn y cais ysgrifenedig dilys.

Os yw'r sawl sy'n gwneud cais wedi cael cyfyngiadau mynediad o dan ein polisi Ymddygiad Derbyniol, byddwn yn ystyried y cais ar sail ei deilyngdod. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn newid y ffordd yr ydym yn gohebu ynghylch y ceisiadau/ceisiadau, yn unol â chyfyngiadau.

Esemptiadau

Er ein bod bob amser yn ceisio ymateb yn llawn i geisiadau, nid oes gan ymgeiswyr bob amser hawl i gael yr holl wybodaeth y maent yn gofyn amdani. Mae 23 eithriad o'r hawl i gael mynediad at wybodaeth, a nodir yn Rhan 2 o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mae dau fath o eithriad:

 • Eithriadau Absoliwt – lle mae'r hawl i wybodaeth yn cael ei negyddu'n llwyr gan yr eithriad; a
 • Eithriadau Cymwysedig – lle rydym yn nodi eithriad posibl, ond mae'n rhaid i ni bwyso a mesur buddiannau sy'n cystadlu i benderfynu a yw'n gwasanaethu budd y cyhoedd yn well i atal neu ddatgelu'r wybodaeth. Gelwir hyn yn brawf budd y cyhoedd.

Cynllun Cyhoeddi

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae'n ofynnol i ni gyhoeddi gwybodaeth yn rhagweithiol ac mae'n ddyletswydd statudol i ddatblygu a chynnal cynllun cyhoeddi sydd wedi'i gymeradwyo gan yr ICO.

Mae ein cynllun cyhoeddi yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau bod gwybodaeth benodol ar gael i'r cyhoedd ac yn esbonio sut y gellir cael gwybodaeth. Mae'r cynllun hefyd yn manylu os oes unrhyw daliadau yn berthnasol.

Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych ei eisiau ar y cynllun cyhoeddi, gallwch anfon cais am wybodaeth atom drwy lythyr, ffacs neu e-bost.

Bydd angen:

 • Eich enw a'ch manylion cyswllt (e-bost neu gyfeiriad post) fel y gallwn anfon ateb atoch; a
 • Disgrifiad o'r wybodaeth neu'r dogfennau rydych chi eu heisiau
 • Byddai'n ddefnyddiol pe gallech farcio'ch gohebiaeth yn glir "Rhyddid Gwybodaeth".

Byddwn yn cydnabod pob cais ysgrifenedig gan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl i'r cais gael ei dderbyn. Mae'r llinell amser 20 diwrnod gwaith yn dechrau o'r diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais ac yn parhau yn ystod diwrnodau gwaith, gan gynnwys os yw'r swyddfa ar gau i'r cyhoedd. Nid yw gwyliau banc yn nhiriogaethau'r DU yn cael eu hystyried fel diwrnod gwaith, hyd yn oed os yw'r swyddfeydd ar agor.

Mewn rhai achosion, gellir gwrthod cais. Os felly, bydd hysbysiad gwrthod yn cael ei gyhoeddi yn nodi'r penderfyniad, yr eithriad y dibynnir arno a'r rhesymau pam. Os yw'r eithriad yn un cymwysedig, yna bydd rhesymu prawf lles y cyhoedd hefyd yn cael ei egluro.

Dylid anfon ceisiadau at:

Ysgrifenyddiaeth
General Optical Council
10 Old Bailey Llundain
EC4M 7NG

neu drwy e-bost at: IG@optical.org

Cam un: Adolygiad Mewnol

Os nad ydych yn hapus gyda'n hymateb gallwch ofyn i ni gwblhau adolygiad mewnol. Rhaid gwneud ceisiadau am adolygiad mewnol yn ysgrifenedig a'u ffeilio o fewn 40 diwrnod calendr o'n hymateb cychwynnol. Bydd gweithiwr heb unrhyw gyfranogiad blaenorol, fel arfer o radd uwch, yn ailystyried eich cais.

Bydd eich cais am adolygiad mewnol yn cael ei gydnabod o fewn pum diwrnod gwaith i'w dderbyn ac ymateb heb fod yn hwyrach nag ugain diwrnod gwaith ar ôl ei dderbyn.

Dylid anfon ceisiadau at:

Ysgrifenyddiaeth
General Optical Council
10 Old Bailey Llundain
EC4M 7NG

neu drwy e-bost at: IG@optical.org

Cam 2: Cwyno i'r ICO

Os ydych yn anfodlon ar ôl yr adolygiad mewnol, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar unrhyw un o'r seiliau canlynol.

Methiant i:

 • Darparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani
 • Ymateb i'r cais o fewn 20 diwrnod gwaith
 • esbonio pam fod angen mwy nag 20 diwrnod gwaith
 • Rhoi cyngor a chymorth
 • Darparu gwybodaeth yn y fformat y gofynnwyd amdani
 • Esbonio'n glir y rheswm dros wrthod cais
 • Cymhwyso eithriad yn gywir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Bydd yr ICO yn penderfynu a yw'r cais wedi cael ei drin yn briodol yn unol â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a bydd yn darparu hysbysiad penderfynu, i chi a'r GOC.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Rydym yn cyhoeddi ymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth blaenorol a drafodwyd o dan y Ddeddf yn chwarterol. Mae manylion personol fel enwau a chyfeiriadau (drwy'r post ac e-bost) wedi'u dileu i ddiogelu preifatrwydd y sawl sy'n gwneud cais.

Darllenwch ein datganiad rhyddid gwybodaeth