Safonau ar gyfer busnesau optegol

2.3 Mae gennych system o lywodraethu clinigol ar waith

Pam mae'r safon hon yn angenrheidiol?

Mae llywodraethu clinigol yn ddull systematig o gynnal a gwella ansawdd gofal cleifion o fewn darparwyr gofal iechyd. Rydych chi'n ddarparwr gwasanaeth gofal iechyd ac felly mae gennych gyfrifoldeb i sicrhau bod y gofal rydych chi'n ei ddarparu i gleifion o ansawdd da ac yn gwella'n barhaus.

Er mwyn cyflawni hyn, mae eich busnes:

  1. Mae ganddo system, sy'n briodol i'ch practis, sy'n caniatáu i staff adolygu a myfyrio ar eu gwaith a nodi a rhannu arfer da neu lle mae angen gwelliannau;
  2. Dysgu o gamgymeriadau a wneir gan eich sefydliad a'ch staff a, lle bo'n bosibl gwneud hynny, rhoi mecanweithiau ar waith i atal ailddigwydd;
  3. Archwilio cofnodion cleifion i nodi themâu a materion, ac yn mynd i'r afael ag unrhyw bryderon sy'n codi i sicrhau cysondeb ac ansawdd gofal cleifion. Dylai'r dull gweithredu a gymerwyd fod yn briodol ac yn gymesur â'ch busnes.