Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Credwn fod ein cofrestreion a'n staff yn haeddu cael eu trin yn urddas a pharch, lle nad ydynt yn rhydd o rwystrau waeth beth fo'u nodweddion.

Ein hymrwymiadau

Mae gennym ymrwymiad cryf i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac rydym yn ymdrechu i osod safon sector lle mae amrywiaeth yn cael ei werthfawrogi, a lle mae pawb yn cael eu cynnwys.

Hyrwyddo cydraddoldeb

Rydym yn gweithredu mewn modd egwyddorol, teg a thryloyw ac mewn ffordd sy'n rhydd o wahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth. Ein nod yw hyrwyddo, dathlu a defnyddio manteision amrywiaeth a chydraddoldeb ym mhob un o'n gweithgareddau. Mae hyn yn cynnwys ymgysylltu'n deg ac yn gyfartal ag aelodau'r cyhoedd, cofrestrwyr, aelodau a gweithwyr presennol a darpar aelodau a gweithwyr.

Gwerthfawrogi amrywiaeth

Rydym yn gwerthfawrogi'r gwahaniaethau sy'n bodoli rhwng pobl, y gwahaniaethau sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i nodweddion gwarchodedig. Mae gwerthfawrogi gwahaniaeth yn ein galluogi i fod yn arloesol, cynhwysol a chyflawn a chynnal amgylchedd lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a'u cynnwys.

Bod yn gynhwysol

Credwn yn gryf y byddwn yn cyflawni ac yn cyflawni mwy drwy gydweithio a chefnogi anghenion unigolion. Fel rheoleiddiwr, darparwr gwasanaeth cyhoeddus a chyflogwr, ein nod yw sicrhau cyfranogiad llawn a theg grwpiau agored i niwed neu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Cyflawni ein dyletswyddau cydraddoldeb

Rydym wedi ymrwymo i gyflawni ein holl ddyletswyddau cydraddoldeb. Byddwn yn gwneud penderfyniadau clir, wedi'u rhesymu'n dda, yn seiliedig ar dystiolaeth, a byddwn bob amser yn agored ac yn dryloyw wrth gymryd camau cadarnhaol i oresgyn yr anfanteision a brofir gan rai grwpiau.

Byddwn yn darparu addasiadau rhesymol pan ofynnir amdanynt ac yn anelu at ddefnyddio dysgu o'r rhain i wella ein gwasanaethau a'n hatebion.

Ein strategaeth

Mae ein strategaeth EDI ar gyfer 2020-25 wedi'i hymgorffori yn ein Cynllun Strategol 'Addas ar gyfer y Dyfodol' 2020-25, er mwyn sicrhau bod EDI wedi'i wreiddio ym mhopeth a wnawn. Mae agweddau allweddol ein strategaeth EDI o dan bob amcan strategol.

Datganiad gwrth-hiliaeth

Darllenwch ein datganiad gwrth-hiliaeth.

Proses adrodd

Rydym yn adrodd ar gynnydd o fewn ein Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn flynyddol drwy adroddiad Monitro EDI. Mae ein hadroddiadau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant cyhoeddedig yn rhoi cyfle i ni fyfyrio ar ein cynnydd a chynllunio ein dyfodol.