Safonau ymarfer ar gyfer optometryddion ac optegwyr dosbarthu

Safonau ymarfer ar gyfer optometryddion ac optegwyr dosbarthu

The General Optical Council

Ni yw rheoleiddiwr y DU ar gyfer y proffesiynau optegol sydd â chyfrifoldeb statudol dros osod safonau.

Mae'r adran hon yn nodi'r 19 o safonau y mae'n rhaid i chi eu bodloni fel gweithiwr proffesiynol optegol. Nid yw'r safonau hyn wedi'u rhestru yn nhrefn blaenoriaeth ac maent yn cynnwys safonau sy'n ymwneud â'ch ymddygiad a'ch perfformiad proffesiynol.

Bydd angen i chi ddefnyddio eich barn broffesiynol wrth benderfynu sut i fodloni'r safonau. I'ch helpu i wneud hynny, rydym wedi darparu gwybodaeth ychwanegol am yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi o dan bob safon.

Mewn perthynas â nifer fach o safonau, efallai y byddwn yn cynhyrchu deunydd atodol lle teimlwn fod angen cymorth ychwanegol ar gofrestreion cofrestredig.

Eich rôl fel gweithiwr proffesiynol

Fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, mae gennych gyfrifoldeb i sicrhau gofal a diogelwch eich cleifion a'r cyhoedd a chynnal safonau proffesiynol.

Rydych chi'n gyfrifol yn broffesiynol ac yn bersonol gyfrifol am eich ymarfer ac am yr hyn rydych chi'n ei wneud neu ddim yn ei wneud, ni waeth pa gyfarwyddyd neu arweiniad a roddir i chi gan gyflogwr neu gydweithiwr. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi allu cyfiawnhau eich penderfyniadau a'ch gweithredoedd bob amser.

Os bydd rhywun yn mynegi pryderon am eich addasrwydd i ymarfer, byddwn yn cyfeirio at y safonau hyn wrth benderfynu a oes angen i ni gymryd unrhyw gamau. Bydd angen i chi ddangos bod eich penderfyniadau wedi'i lywio gan y safonau hyn a'ch bod wedi gweithredu er budd gorau eich cleifion.

Gwneud gofalu am eich cleifion yn bryder cyntaf a phwysig

Gofal, lles a diogelwch cleifion fydd eich pryder cyntaf. Mae hyn wrth wraidd bod yn weithiwr gofal iechyd. Hyd yn oed os nad oes gennych gyswllt uniongyrchol â chleifion, gall eich penderfyniadau neu ymddygiad barhau i effeithio ar eu gofal a'u diogelwch.

Lawrlwytho copi o'r safonau (Yn agor mewn tab newydd)