optegwyr dosbarthu rhyngwladol

Gofynion cymhwysedd cais newydd o 15 Ionawr 2024

Ar gyfer pob cais newydd a dderbyniwyd ar ac ar ôl 15 Ionawr 2024, bydd gofyn i chi wirio eich cymwysterau proffesiynol trwy blatfform ein partner, Gwirio Cymwysterau (QC). Maent yn defnyddio gwasanaeth Gwirio Byd-eang i wirio eich cymwysterau academaidd neu broffesiynol yn uniongyrchol gyda'r sefydliad addysg. Bydd cost am y gwasanaeth hwn, mae'r prisiau ar gael ar wefan QC.

Canllawiau i gwblhau Gwiriad Cymhwyster

Gweler ein canllaw cam wrth gam i gwblhau'r gwiriad QC. Rhaid cwblhau'r gwiriad QC cyn cyflwyno eich cais rhyngwladol i'r Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) neu bydd y cais ar gau.

Pwy sy'n gallu ymgeisio?

Os ydych chi'n optegydd sy'n dosbarthu sydd wedi cymhwyso y tu allan i'r DU neu'r Swistir, gallwch wneud cais am y llwybr hwn i gofrestru dim ond os ydych:

 • bod â chymhwyster perthnasol;
 • wedi ymarfer fel optegydd dosbarthu am flwyddyn yn ystod y deng mlynedd diwethaf (ymarfer heb oruchwyliaeth, ôl-gymhwyso); a
 • wedi cael sgôr lleiafswm o 7 yn y System Ryngwladol Profi Iaith Saesneg (IELTS) academaidd. Ni ddylai sgoriau unigol ar gyfer pob adran o'r prawf fod yn is na 6, ac eithrio'r adran 'Siarad', lle mae angen sgôr lleiafswm o 7.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ymgyfarwyddo â'n canllawiau ar Weithio yn y DU.

Sut i wneud cais

I wneud cais, rhaid i chi gwblhau ein ffurflen hunanasesu yn gyntaf. Byddwn yn ymateb i chi drwy e-bost o fewn tri diwrnod gwaith ac yn cynnwys manylion yr holl ddogfennau sydd eu hangen gan gynnwys ffurflen gais, os yn gymwys.

Ar ôl i chi dderbyn eich ffurflen gais

Cyn cyflwyno eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i'r GOC, mae angen gwirio'ch cymhwyster gan ddefnyddio Gwiriad Cymhwyster (QC) platfform ein partner, darperir y ddolen hefyd yn yr e-bost a anfonir gyda'ch ffurflen gais. Gweler ein canllaw cam wrth gam i gwblhau'r gwiriad QC.

Dylid e-bostio'r ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r dogfennau cefnogol at international@optical.org. Peidiwch â chyflwyno copïau caled drwy'r post.

Amlinelliad o'r llwybr i gofrestru

Llwyfan 1:

Craffu cychwynnol ar y cais gan ein staff i sicrhau ei fod yn gyflawn ac yn cynnwys yr holl ddogfennau ategol perthnasol.

Llwyfan 2:

 • Bydd ein haseswyr yn mapio eich cymwysterau a'ch profiad yn erbyn cymwyseddau craidd optegwyr sy'n dosbarthu GOC ( safonau cymhwysedd y DU) ac yn cynghori a oes angen unrhyw hyfforddiant academaidd pellach arnoch neu a allwch symud ymlaen i ymgymryd â'r arholiadau damcaniaethol a'r Cyfnod Cyn-Gymhwyso (PQP). Efallai y byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i gyfweliad gyda'r aseswyr. Os oes angen hyfforddiant academaidd pellach, bydd yr aseswyr yn nodi pa fathau o fodiwlau sydd angen eu cwblhau ar lefel israddedig.
 • Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, bydd hyn yn digwydd rhyngoch chi a dau aseswr gyda'r diben o gynorthwyo'r aseswyr ymhellach i asesu a yw eich cymwysterau a'ch profiad yn cyfateb i'n cymwyseddau a'n gofynion profiad cleifion. Ar ôl y cyfweliad, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod am y canlyniad.

Sylwch y bydd y canfyddiadau a nodir yn y llythyr canlyniad yn parhau'n ddilys o 2 flynedd o'r dyddiad cyhoeddi.

Llwyfan 3:

Os na fyddwch yn bodloni'r holl gymwyseddau bydd gofyn i chi ymgymryd â hyfforddiant academaidd pellach cyn cwblhau'r arholiadau damcaniaethol a'r PQP.

Llwyfan 4:

Bydd gofyn i chi gofrestru gyda sefydliad priodol a chwblhau'r arholiadau damcaniaethol a'r PQP yn llwyddiannus (nodwch y gellir dechrau'r PQP cyn cwblhau'r arholiadau damcaniaethol).

Llwyfan 5:

Bydd gofyn i chi gwblhau'r arholiadau cymhwyso proffesiynol yn llwyddiannus (a elwir mewn rhai sefydliadau fel yr Arholiad Cymhwyso Rhagarweiniol (PQE) a'r Arholiad Cymhwyso Terfynol (FQE) ac ym Mhrifysgol Anglia Ruskin fel yr Arholiadau Clinigol Strwythuredig Amcan (OSCEs) ac asesiadau cymwysedd).

Llwyfan 6:

Rydych yn bodloni ein gofynion ar gyfer cofrestru a gallwch wneud cais i gofrestru'n llawn.

Cwblhau'r Cyfnod Cyn-Gymhwyso

Os cewch eich cynghori eich bod yn addas i ymgymryd â'r arholiadau damcaniaethol a mynd i mewn i'r PQP, bydd angen i chi gofrestru gyda sefydliad sy'n darparu'r PQP. Eich cyfrifoldeb chi fydd trefnu lleoliad gwaith a goruchwyliaeth gofrestredig. Bydd angen i chi gofrestru fel myfyriwr hefyd.

Dylech sicrhau bod gennych y gofynion fisa priodol i weithio yn y DU cyn cael mynediad i'r PQP. Gellir ymgymryd â'r PQP yn y sefydliadau canlynol:

 • Prifysgol Anglia Ruskin (ARU)
 • Cymdeithas Optegwyr Diddymu Prydain (ABDO)
 • Coleg Bradford
 • Coleg Dinas ac Islington

Fel rhan o'r PQP bydd gofyn i chi gwblhau'r Portffolio Cyfnod Cyn-Gymhwyso trwy fewngofnodi 1,600 awr yn ymarferol (mewn dim llai na 200 diwrnod) a pharatoi portffolio cofnodion achos.

Efallai y bydd angen i chi hefyd gofrestru fel myfyriwr gydag ABDO sy'n gweinyddu'r PQP ar gyfer rhai o'r sefydliadau a restrir uchod – bydd eich sefydliad yn eich cynghori. Mae rhagor o wybodaeth am y PQP ar gael ar wefan ABDO.

Cwblhau'r arholiadau cymhwyso proffesiynol

Mae'r arholiadau hyn yn asesiadau ymarferol a gellir eu cynnal yn ABDO os ydych yn dilyn cymhwyster lefel 6 neu yn ARU os ydych wedi cofrestru gyda nhw i ymgymryd â chymhwyster lefel 5.

Faint fydd yn ei gostio?

Mae'r broses optegydd hepgor AEE yn cynnwys y gofyniad i dalu nifer o ffioedd gwahanol yn dibynnu ar ddilyniant y cais:

 • £125 ffi graffu ar y ffurflen gais a'r dogfennau ategol;
 • £450 ar gyfer asesu'r cais; a
 • £200 ar gyfer y cyfweliad.

Sylwch fod yr holl ffioedd yn daladwy i ni o fewn 28 diwrnod o dderbyn y cais. Ni fyddwn yn gallu symud eich cais ymlaen i'r cam nesaf nes ein bod wedi derbyn taliad. Ar ôl y cam cyfweld, os bydd gofyn i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant pellach, bydd hyn ar eich cost eich hun.

Bydd ffioedd ar gyfer unrhyw astudiaeth bellach, yr arholiadau damcaniaethol, a'r PQP yn cael eu cymryd gan y sefydliad rydych chi'n astudio ynddo a/neu ABDO (lle mae'n bosibl y bydd gofyn i chi gofrestru fel aelod myfyriwr). Bydd ffioedd ar gyfer yr arholiadau cymhwyso proffesiynol yn daladwy i ABDO neu ARU yn dibynnu ar ble rydych yn sefyll yr arholiadau.

Os ydych yn ymgymryd â hyfforddiant yn y DU (gan gynnwys cwblhau'r PQP), bydd gofyn i chi wneud cais i gofrestru myfyrwyr yn unol â'n prosesau arferol. Y ffi bresennol ar gyfer cofrestru myfyrwyr GOC yw £30.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich ffurflen gais, byddwn yn eich cynghori o fewn 28 diwrnod os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnom cyn symud eich cais ymlaen i'r cam asesu.

Os bydd eich cais yn mynd rhagddo ar gyfer asesiad, gall gymryd hyd at bedwar mis i'w asesu gan gynnwys y cam cyfweld.

Bydd unrhyw oedi talu neu ddiffyg argaeledd ar gyfer y cyfweliad yn debygol o olygu y bydd yn cymryd mwy na phedwar mis.