Adfer fel unigolyn cwbl gymwys

Trosolwg

Os ydych wedi cofrestru gyda ni o'r blaen fel optegydd dosbarthu neu optometrydd, ac am unrhyw reswm wedi caniatáu i'ch cofrestriad ddod i ben, neu ein bod wedi eich tynnu oddi ar y gofrestr, rhaid i chi adfer i'r gofrestr i barhau i ymarfer.

Os byddwch yn parhau i ymarfer fel optometrydd neu optegydd dosbarthu tra nad ydych wedi cofrestru, rydych yn cyflawni trosedd a gallech gael eich erlyn.

Cofiwch, oni bai eich bod yn derbyn hysbysiad ysgrifenedig gennym fod eich cais adfer wedi'i ganiatáu, nid ydych wedi cofrestru ar hyn o bryd, ac ni allwch ymgymryd ag unrhyw un o'r gweithgareddau cyfyngedig canlynol:

 • Profi golwg
 • Gosod lensys cyffwrdd
 • Cyflenwi offer optegol i gwsmeriaid sydd wedi'u cofrestru'n ddall neu'n rhannol ddall
  Cyflenwi offer optegol i gwsmeriaid o dan 16 oed
 • Y cyflenwad o lensys cyffwrdd sero bweru

Ar ôl i chi gael eich adfer byddwch yn cael gwybod am eich rhif GOC gan ddechrau gyda D- neu 01-. O 1 Ebrill 2021, rydym wedi cyflwyno rhif oes ar gyfer myfyrwyr newydd ac adfer, cofrestreion cwbl gymwys a busnesau optegol sy'n gwneud cais i gofrestru ar y gofrestr GOC.

Sut i wneud cais

Gwybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gwblhau eich cais i'r gofrestr â chymwysterau llawn

I lenwi'r ffurflen gais hon bydd angen:

 • Gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys eich cyfeiriad cartref a/neu gyfeiriad (au) ymarfer
 • Manylion y sefydliad addysgol lle gwnaethoch gwblhau eich cymwysterau a manylion y cymwysterau a gyflawnwyd gennych
 • Manylion yr yswiriant indemniad gofynnol
 • Gwybodaeth am pam y cawsoch eich tynnu oddi ar y gofrestr a manylion am unrhyw weithgareddau anghofrestredig y gallech fod wedi'u cwblhau yn ystod eich cyfnod o beidio â chofrestru
 • Manylion unrhyw ddatganiadau y gallai fod angen i chi eu gwneud am eich addasrwydd i ymarfer. Darganfyddwch fwy am pryd a sut i wneud datganiad
 • Os ydych yn gwneud cais am ffi incwm isel - manylion eich incwm personol gros blynyddol o bob ffynhonnell
 • Ffurflen adnabod wedi'i chwblhau ac adnabod wedi'i ardystio'n gywir.
Beth yw'r gofynion DPP?

Er mwyn bodloni eich gofynion adfer DPP, yn gyntaf bydd angen i chi greu cyfrif adfer ar MyCPD. Unwaith y bydd wedi'i greu, bydd eich cyfrif MyCPD yn cyfrifo unrhyw ddiffyg DPP blaenorol sydd gennych, a'ch gofynion adfer.

Er mwyn adfer eich cofrestriad yn dilyn dileu, bydd yn rhaid i chi:

 • Cwblhewch unrhyw ddiffyg sydd gennych wrth fodloni eich gofynion DPP blaenorol o gylch DPP blaenorol a all gynnwys rhywfaint neu'r cyfan ohono; Pwyntiau DPP, parthau, pwyntiau rhyngweithiol ac adolygiadau cymheiriaid.
 • Dangoswch eich bod wedi cwblhau yn ystod y 12 mis diwethaf:
  • o leiaf 12 pwynt DPP cyffredinol a chyflawnodd o leiaf chwech o'r pwyntiau hyn o DPP rhyngweithiol;
  • pob un o'r meysydd cyffredinol ar gyfer eu grŵp proffesiynol; a
  • sicrhau eich bod wedi cynnal un adolygiad gan gymheiriaid.

Sylwch: ni ellir cario pwyntiau a gwblhawyd fel rhan o'ch gwaith adfer a'u cyfrif tuag at ofynion presennol y cylch DPP.

Yr hyn a gewch ar gais llwyddiannus
 • Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich adferiad gan gynnwys eich rhif GOC newydd. Ni allwch gadw na defnyddio unrhyw rif GOC blaenorol. Os cawsoch eich cofrestru i ddechrau ar neu ar ôl 1 Ebrill 2021 a bod eich cais adfer yn llwyddiannus, byddwch yn cadw eich rhif GOC gydol oes.
 • Gallwch gael mynediad i'ch cyfrif MyGOC. Bydd yr adran hon o'r wefan yn caniatáu i chi ddiweddaru eich manylion, lawrlwytho derbynneb, sefydlu debyd uniongyrchol a chadw blynyddol cyflawn. 
 • Mae'r flwyddyn gofrestru yn rhedeg rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth. Bydd eich ffi adnewyddu flynyddol yn ddyledus erbyn 15 Mawrth bob blwyddyn.