Cwblhau Cynllun Datblygu Personol (PDP)

Disgwylir i bob cofrestrydd cymwys gwblhau ac uwchlwytho Cynllun Datblygu Personol (PDP) i MyCPD.

Mae'r PDP yn rhoi cyfle i gofrestreion fyfyrio ar eu cwmpas ymarfer, meddwl am y Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a fyddai'n ddefnyddiol iddynt a chynllunio eu gweithgareddau dros y cylch DPP.

Dylai cofrestreion gwblhau'r PDP mor gynnar â phosibl yn y cylch, gan y bydd hyn yn eu helpu i sicrhau eu bod yn cwblhau DPP sy'n ystyrlon i'w harfer presennol ac yn y dyfodol. Gall hefyd helpu cofrestreion i nodi meysydd nad ydynt ar gael o fewn DPP a arweinir gan ddarparwyr, y gallant wedyn fynd ar drywydd hynny trwy DPP hunangyfeiriedig.

Dylid adolygu a diwygio CDP yn rheolaidd yn ystod y cylch wrth i lwybrau gyrfa ac amcanion dysgu esblygu. Gellir uwchlwytho CDP newydd ar unrhyw adeg.

Mae'r PDP hefyd yn angenrheidiol ar gyfer yr ymarfer myfyriol gorfodol ar ddiwedd y cylch lle mae cofrestreion yn edrych yn ôl ar ble roeddent yn meddwl eu bod a pha mor dda y mae eu dysgu wedi dod.

Rydym wedi darparu templed i'w ddefnyddio, ond mae cofrestreion yn rhydd i ddefnyddio templed amgen a ddarperir gan eu cyflogwr, sefydliad contractio neu gorff proffesiynol, neu eu templed eu hunain.