Adfer fel busnes

Adfer eich busnes gyda ni

Os oedd eich busnes wedi'i gofrestru gyda ni yn flaenorol fel corff corfforaethol, ac am unrhyw reswm rydych wedi caniatáu i'r cofrestriad ddod i ben, neu ein bod wedi tynnu'r busnes o'r gofrestr, rhaid i chi adfer i'r gofrestr os ydych yn bwriadu defnyddio unrhyw un o'r teitlau gwarchodedig canlynol yn eich cwmni neu'ch enw masnachu:

 • Optegydd offthalmig
 • Enw optometrydd
 • Enw'r optegydd dosbarthu
 • Teitl optegydd(au)
 • Teitl optegydd cofrestredig pan nad yw wedi'i gofrestru;
 • Neu yn cymryd neu'n defnyddio unrhyw enw, teitl, ychwanegiad neu ddisgrifiad sy'n awgrymu ar gam ei fod wedi'i gofrestru.

Os hoffech gael eich adfer i'r gofrestr gorfforaethol corff, yna cwblhewch y ffurflen gais isod.

Ar ôl i chi gael eich adfer byddwch yn cael gwybod am eich rhif GOC gan ddechrau gyda CO-. O 1 Ebrill 2021, rydym wedi cyflwyno rhif oes ar gyfer myfyrwyr newydd ac adfer, cofrestreion cwbl gymwys a busnesau optegol sy'n gwneud cais i gofrestru ar y gofrestr GOC.

Sut i wneud cais

Cyn i chi ddechrau eich cais, darllenwch y wybodaeth bwysig, a ddarperir isod, yn llawn. Bydd yn arbed amser i chi ac yn eich helpu i gwblhau'r cais.

Cwblhewch y ffurflen gais i'w hadfer fel busnes gyda'r GOC, gan gynnwys unrhyw ddogfennaeth ategol ofynnol.

Talwch y ffi ymgeisio briodol.

Y wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gwblhau cais i gael ei adfer i'r gofrestr gorfforaethol corff
 • Gwybodaeth berthnasol am y busnes gan gynnwys:
  • cyfeiriad cofrestredig
  • unrhyw gyfeiriadau ymarfer
 • Os ydych yn gwneud cais o dan
  • Categori A - manylion holl gyfarwyddwyr y cwmni
  • Categori C - Cymhwyster wedi'i gwblhau o dan Adran 9(2)(c) o ffurflen Deddf Optegwyr 1989 - bydd angen uwchlwytho hwn fel rhan o'r cais (gweler y gofynion cofrestru am ragor o wybodaeth)
 • Manylion unrhyw ddatganiadau y gallai fod angen i chi eu gwneud sy'n ymwneud â'r ymgeisydd ac unrhyw gyfarwyddwr (gan gynnwys cyfarwyddwyr cofrestredig nad ydynt yn GOC). Darganfyddwch fwy am pryd a sut i wneud datganiad.

Peidiwch â dechrau'r cais hwn heb i'r wybodaeth a restrir uchod fod ar gael gan na fyddwch yn gallu ei chwblhau. Ni allwch arbed cynnydd ar y ffurflen hon.

Gofynion cofrestru

Er mwyn bod yn gymwys i fynd i mewn i'r gofrestr, mae angen i'ch corff corfforaethol fodloni un o'r gofynion canlynol:

Categori A

Mae'r rhan fwyaf o'r cyfarwyddwyr yn optometryddion cofrestredig, optegwyr dosbarthu cofrestredig neu gorfforaethau corff cofrestredig. Cwblhewch y categori hwn os yw'r mwyafrif o gyfarwyddwyr (dros 50%) yn optometryddion cofrestredig GOC, yn dosbarthu optegwyr a/neu gorfforaethau corff neu, os nad oes ond un cyfarwyddwr, maent yn optometrydd cofrestredig neu'n dosbarthu optegydd neu gorff corfforaethol.

Sylwer: Rydym yn trin ' aelod dynodedig' Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) fel un sy'n cyfateb i gyfarwyddwr cwmni.

Categori B

Cafodd yr ymgeisydd ei gynnwys mewn rhestr offthalmig y gwasanaeth iechyd ar 20.11.1957. Os ydych o'r farn eich bod yn bodloni'r gofynion hyn, cysylltwch â'r tîm Cofrestru yn registration@optical.org am fwy o wybodaeth.

Categori C

(i) Mae rhan fwyaf busnes yr ymgeisydd yn cynnwys gweithgareddau heblaw profi golwg a gosod a chyflenwi offer optegol; (ii) bod cymaint o'i fusnes fel sy'n cynnwys profi golwg yn cael ei gynnal o dan reolaeth optometrydd cofrestredig; a (iii) bod cymaint o'i fusnes fel sy'n cynnwys gosod a chyflenwi offer optegol yn cael ei gario ymlaen o dan reolaeth optometrydd cofrestredig neu optegydd dosbarthu cofrestredig.

Cwblhewch y categori hwn os nad yw ffioedd am waith fel optometrydd neu ddosbarthu optegwyr, a derbyniadau ar gyfer offer optegol a ddyluniwyd i gywiro, lleddfu neu unioni nam golwg, yn fwy na 49 y cant o gyfanswm derbynebau'r corff corfforaethol ar gyfer gwerthiannau a gwasanaethau yn y flwyddyn.

Rhaid profi'r golwg o dan reolaeth optometrydd cofrestredig a rhaid i osod a chyflenwi offer optegol fod o dan reolaeth optometrydd cofrestredig neu optegydd dosbarthu.

Rhaid i'r person/unigolion a enwir neu eu holynwyr gael pwerau rheoli a disgresiwn llawn ar faterion proffesiynol. Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni os bydd y sefyllfa hon yn newid.

Os ydych yn gwneud cais o dan y categori hwn, bydd angen i chi gwblhau ac atodi'r cymhwyster o dan Adran 9(2)(c) o ffurflen Deddf Optegwyr 1989 gyda'ch cais.

Ni fyddwn yn gallu prosesu eich cais o dan y categori hwn hebddo.

Categori D

Mae'r ymgeisydd yn Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus ac mae profi golwg yn cael ei gynnal o dan reolaeth optometrydd cofrestredig a chynhelir gosod a chyflenwi offer optegol o dan reolaeth optometrydd cofrestredig neu optegydd dosbarthu.

Os ydych yn ystyried eich bod yn bodloni'r gofynion hyn, cysylltwch â'r tîm Cofrestru yn registration@optical.org am ragor o wybodaeth.

Defnyddio teitl gwarchodedig

Os ydych yn bwriadu defnyddio teitl gwarchodedig, bydd angen i chi gael llythyr caniatâd gan ein tîm Cofrestru er mwyn cynnwys eich busnes gyda Thŷ'r Cwmnïau.

I ofyn am un, llenwch y ffurflen gais hon neu e-bost registration@optical.org

Os ydych yn defnyddio teitl gwarchodedig ac nad ydych yn cofrestru, byddwch yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy. Os ydych yn ansicr a yw eich corff corfforaethol yn dod i'r categori hwn, dylech geisio eich cyngor cyfreithiol annibynnol eich hun.

Gallwch gofrestru gyda ni os nad ydych yn defnyddio teitl gwarchodedig cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofynion cofrestru, yn benodol y rhai a nodir yn 'Gofynion Cofrestru' uchod.