Safonau ar gyfer busnesau optegol

1.2 Darperir gofal cleifion mewn amgylchedd addas

Pam mae'r safon hon yn angenrheidiol?

Mae'n hanfodol bod yr amgylchedd lle mae cleifion yn derbyn triniaeth a gofal yn addas i'r diben, fel bod cleifion yn cael eu diogelu a bod modd cael gwybodaeth gywir am iechyd llygaid claf. Mae hyn yn berthnasol ni waeth ble mae gofal yn cael ei ddarparu, gan gynnwys ar-lein.

Er mwyn cyflawni hyn, mae eich busnes:

 1. Sicrhau bod gan yr holl staff priodol yswiriant indemniad proffesiynol ar waith i gwmpasu eu gweithgareddau, ac ystyried a oes angen yswiriant ychwanegol ar gyfer y busnes;
 2. Darparu amgylchedd gofal cleifion hygyrch yn unol â deddfwriaeth cydraddoldeb gyfredol;
 3. Yn cynnal safon briodol o hylendid ac atgyweirio'r fangre y darperir gofal ohoni;
 4. Dim ond darparu, hyrwyddo a defnyddio offer, meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol (gan gynnwys meddalwedd a thechnolegau eraill) sy'n addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig, hylan ac mewn cyflwr da
 5. Sicrhau bod staff sy'n defnyddio offer, meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol (gan gynnwys meddalwedd a thechnolegau eraill) wedi cael hyfforddiant priodol wrth eu defnyddio;
 6. Yn cynghori staff bod ganddynt yr hawl i wrthod darparu gofal os oes risg ddifrifol i'w diogelwch eu hunain neu ddiogelwch eraill wrth wneud hynny. Mae hyn yn berthnasol lle bynnag y darperir gofal, gan gynnwys mewn lleoliadau cartref;
 7. yn gallu darparu ar gyfer angen neu ddymuniad claf i gael gofalwr, gwarchodwr neu gyfieithydd yn bresennol, p'un ai eu hunain neu a ddarperir gan y practis;
 8. Darparu cyfleusterau gwaredu priodol ar gyfer pob gwastraff, gan gynnwys unrhyw wastraff dan reolaeth, clinigol a sarhaus lle bo hynny'n berthnasol;
 9. Yn ei gwneud yn ofynnol ac yn gorfodi protocolau rheoli heintiau sy'n briodol ar gyfer eich practis ac yn sicrhau bod yr holl staff mewn sefyllfa i'w dilyn;
 10. sicrhau bod eich busnes yn barod i ddelio â sefyllfa frys sy'n codi yn ymarferol, boed yn optegol neu fel arall;
 11. Sicrhau bod mynediad heb awdurdod at offer, meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol (gan gynnwys meddalwedd a thechnolegau eraill) ac ardaloedd cyfyngedig o'r safle yn cael eu hatal.