Datganiad preifatrwydd

Rydym wedi cofrestru fel rheolydd data gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Rhif Cofrestru Z5718812. Ein Swyddog Diogelu Data yw ein Pennaeth Ysgrifenyddiaeth, y gellir cysylltu â hi drwy IG@optical.org

Rydym wedi ymrwymo i gynnal polisïau a phrosesau llywodraethu gwybodaeth cadarn i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth berthnasol. 

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn cael ei storio a'i phrosesu gennym ni yn unol â Deddf Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) 2018. Ni fydd unrhyw adroddiadau a gyhoeddir gan ddefnyddio'r wybodaeth hon yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy – oni bai eich bod yn gofyn amdani. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn darparu ymatebion dienw i drydydd partïon ar gyfer sicrhau ansawdd, neu brosiectau ymchwil cymeradwy ar gais.

Fodd bynnag, rydym yn cyhoeddi ein penderfyniadau ar ein gwefan a allai gynnwys gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Gellir gofyn am drawsgrifiadau o wrandawiadau o'r GOC yn ysgrifenedig, ond bydd gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn cael ei dileu cyn iddynt gael eu datgelu.

Pam rydym yn defnyddio data personol

Rydym yn rheoleiddiwr statudol, a'n rôl yw diogelu'r cyhoedd drwy gynnal ein pedair swyddogaeth statudol.

Ein prif ddiben prosesu data personol yw wrth arfer awdurdod swyddogol neu fel rhan o'n tasg gyhoeddus.

Rydym hefyd yn defnyddio data personol i:

 • cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, er enghraifft, rydym yn rhannu rhywfaint o ddata personol ag awdurdodau treth;
 • cyflawni ein rhwymedigaethau cytundebol, er enghraifft, rydym yn defnyddio data personol i dalu ein gweithwyr;
 • cyfathrebu â phobl sydd wedi gofyn i ni roi gwybodaeth iddynt am reoleiddio a'n gweithgareddau rheoleiddio.

Cynnwys

 1. Eich gwybodaeth bersonol
 2. Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 3. Dadleniad
 4. Gwybodaeth Bersonol y Cofrestrydd (Optometryddion, Dosbarthu Optegwyr a Myfyrwyr)
 5. Staff ac Aelodau
 6. Hysbysiad Cwcis
 7. Sut y gallwch gysylltu â ni

Eich gwybodaeth bersonol

Sut rydym yn defnyddio eich data personol

Bydd sut rydym yn defnyddio eich data yn dibynnu ar eich perthynas â ni. Rydym yn casglu eich data personol os byddwch yn cofrestru gyda ni fel optometrydd neu'n dosbarthu optegydd, busnes neu fyfyriwr, yn gofyn am ymuno ag un o'n rhestrau postio, cymryd rhan mewn ymgynghoriad, gwneud cais i weithio gyda ni, darparu cyrsiau CET, codi pryderon ynghylch ein gwasanaethau, codi pryderon ynghylch addasrwydd unigolyn cofrestredig i ymarfer neu ymarfer cyfreithiol, gwneud cais rhyddid gwybodaeth neu geisiadau gwrthrych am wybodaeth, neu cysylltwch â ni drwy'r cyfryngau cymdeithasol, dros y ffôn, drwy'r post neu drwy e-bost.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir, ac efallai y byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth, i brosesu ac ymateb i'ch cwyn neu'ch cais gan gynnwys cael rhagor o wybodaeth i'n galluogi i wneud hynny; Cynnal cyswllt â chi i reoli ein perthynas, llunio ystadegau, ac efallai y byddwch yn derbyn cyfathrebu e-bost yn eich gwahodd i gwblhau arolwg boddhad cwsmeriaid. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno i sicrhau ansawdd ac archwilio ein prosesau i sicrhau ein bod yn cyflawni ein rhwymedigaethau statudol ac o fewn diddordebau cyfreithlon gwella ein gwasanaeth.

Rhestrau postio GOC

Mae ein gwefan yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr danysgrifio i amrywiaeth o restrau postio. Gall defnyddwyr danysgrifio i dderbyn cylchlythyrau neu rybuddion GOC am bynciau fel gwrandawiadau, ymgynghoriadau neu ddigwyddiadau. Byddwn yn prosesu gwybodaeth tanysgrifiwr a gasglwyd naill ai o'n gwefan neu o ddigwyddiadau GOC, cyfeiriadau e-bost yn benodol, at yr unig ddiben o anfon y cylchlythyrau a'r rhybuddion hyn. Gall defnyddwyr ddad-danysgrifio trwy e-bostio communications@optical.org. Ni fyddwn byth yn darparu eich data personol i drydydd partïon at eu dibenion marchnata. Ni fyddwn byth yn darparu eich data personol i drydydd partïon at eu dibenion marchnata.

Ymgynghoriadau

Efallai y byddwn yn defnyddio ein gwefan i gynnal ymarferion ymgynghori neu arolygon electronig. Os byddwch yn anfon sylwadau atom drwy ein gwefan, byddwn yn casglu eich sylwadau a'ch manylion cyswllt at ddibenion yr ymgynghoriad/arolwg dan sylw.

Darparwyr Gwasanaeth Trydydd Parti

Mae gennym gontractau gyda sefydliadau eraill (neu drydydd partïon) i gyflawni gweithgareddau neu wasanaethau penodol ar ein rhan, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gymorth cyfreithiol, cyfieithu, ymchwil a monitro, tŷ argraffu, trawsgrifio a darparu swmp-bost.

Cyn i ni rannu eich data personol gyda nhw, byddwn yn sicrhau:

 • Dim ond y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i gynnal y gwasanaeth y darperir y wybodaeth sydd ei hangen arnynt,
 • maent yn cytuno i beidio â defnyddio'r wybodaeth a dderbyniwyd gennym at unrhyw ddiben arall na'r rhai a bennir gennym ni; a
 • Mae ganddynt y systemau priodol ar waith i ddiogelu data personol.

Bydd gwybodaeth am dendrau llwyddiannus ac aflwyddiannus yn cael ei chadw yn unol â'n hamserlen gadw.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i drin pawb yn deg a chyflawni ein cyfrifoldebau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a deddfwriaeth gysylltiedig (megis Deddf Hawliau Dynol 1998). Un o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw gofyn i bobl ddarparu gwybodaeth am eu hethnigrwydd, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd a chredoau, cyfrifoldebau gofalwyr, beichiogrwydd a mamolaeth, statws priodasol ac oedran.

Os byddwch yn dewis rhoi'r wybodaeth hon i ni (y cyfeirir ati weithiau fel Gwybodaeth Categori Arbennig), byddwn yn ei chadw'n gyfrinachol ac yn ei chadw'n ddiogel yn unol â GDPR y DU a DPA 2018 a deddfwriaeth berthnasol arall. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch inni i ddadansoddi ac adrodd ar dueddiadau ystadegol mewn addysg ac ymarfer optegol yn y DU. Byddwn yn ddienw unrhyw ddata a gyhoeddir gennym fel na ellir eich adnabod.

Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio'n llym yn unol â'n Dull o Weithredu ar gyfer Datganiad Monitro EDI ac yn unol â'r holl ddeddfwriaeth data berthnasol.

Os byddwch yn gwneud cais i weithio i ni, byddwn ond yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i ni i brosesu eich cais ac i fonitro ystadegau recriwtio a'r gweithlu.

Dadleniad

Ni fyddwn yn defnyddio nac yn trosglwyddo eich data personol i drydydd partïon at ddibenion marchnata.

Rydym yn cadw'r hawl i ddatgelu gwybodaeth bersonol pan fo'n ofynnol dan y gyfraith; i gyflawni ein swyddogaethau statudol neu ganiatáu i gorff rheoleiddio arall gynnal eu rhai hwy, os ydym yn credu'n rhesymol ei bod yn angenrheidiol amddiffyn, sefydlu neu arfer hawliau cyfreithiol neu amddiffyn rhag hawliadau cyfreithiol; mewn sefyllfaoedd sy'n cynnwys bygythiadau posibl i ddiogelwch neu hawliau corfforol, eiddo neu ddiogelwch y GOC, ein cofrestreion neu eraill; os yw er budd y cyhoedd i wneud hynny a bob amser yn unol â GDPR y DU a DPA 2018 a deddfwriaeth berthnasol arall.

Am fwy o wybodaeth ynghylch pryd y gellir datgelu eich data, gweler ein polisi Datgelu.

Gwybodaeth Bersonol y Cofrestrydd (Optometryddion, Dosbarthu Optegwyr a Myfyrwyr):

Yn ystod prosesau cofrestru, cadw ac adfer i ymuno â'r gofrestr

Os byddwch yn rhoi eich manylion wrth holi am gofrestru gyda ni, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno (er mwyn i ni gyflawni ein tasg gyhoeddus):

 • i brosesu eich ymholiad neu gais; a
 • i grynhoi ystadegau.

Gwybodaeth Cofrestrydd Cyhoeddus a Phreifat

Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd chwilio ein cofrestr gyhoeddus ar ein gwefan. Ar ôl ymuno â'r gofrestr yn llwyddiannus, cyhoeddir rhywfaint o wybodaeth. Cedwir gwybodaeth arall yn breifat i'n galluogi i gyflawni ein swyddogaethau statudol ac ni chaiff ei datgelu heb gyfiawnhad dilys i wneud hynny, yn unol â GDPR a DPA 2018.

Rydym yn prosesu'r wybodaeth ganlynol gan y cofrestrydd/ymgeisydd wrth ystyried ceisiadau:

Ar ôl gwneud cais llwyddiannus i ymuno, adnewyddu neu adfer y gofrestr, cyhoeddir yr wybodaeth hon ar ein cofrestr gyhoeddus

Ni fydd y wybodaeth hon byth yn cael ei datgelu i drydydd parti heb gyfiawnhad i wneud hynny, yn unol â'r GDPR a'r Ddeddf Diogelu Data.

Enw llawn Dyddiad geni
Teitl Enwau blaenorol neu aliases
Rhyw Cyfeiriad cartref
Rhif GOC Cyfeiriad e-bost
Cyfeiriad (au) practis Rhif ffôn
Y dref gartref Statws Yswiriant a datganiadau manylion – achos troseddol a disgyblu
Cymwysterau optegol Datganiadau – iechyd corfforol neu feddyliol
Statws cofrestru Copi o ddogfen adnabod (pasbort, cerdyn adnabod yr UE neu drwydded yrru'r DU)
Dyddiad cofrestru diweddaraf Data monitro Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Arbenigeddau cofrestredig Dogfennaeth datganiad incwm (ffi incwm isel)
Canlyniad ymchwiliadau FTP

Byddwn yn cadw manylion eich cais ar ein ffeiliau (electronig a chopi caled).

Ar ôl cofrestru

Os ydych wedi cofrestru gyda ni, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych chi, drwy'r ffurflenni cais cofrestru, adnewyddu neu adfer perthnasol ac unrhyw ffurflenni cysylltiedig eraill, at y dibenion canlynol:

 • gweinyddu a chynnal eich cofrestriad;
 • diweddaru a chynnal y cofrestrau cyhoeddus;
 • prosesu cwynion addasrwydd i ymarfer;
 • llunio ystadegau, cynnal ymchwil, sicrhau ansawdd neu archwilio ein prosesau
 • cyflawni ein dyletswyddau statudol; a
 • rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y GOC, gan gynnwys arweiniad, newyddion a chyfleoedd i fod yn rhan o'n gwaith.

Byddwn yn cadw manylion eich cais ar ein ffeiliau ac efallai y byddwn yn datgelu'r wybodaeth hon i reoleiddwyr optegol yn yr AEE ac mewn mannau eraill, ar gais.

Ar ôl cofrestru, bydd peth o'r data personol (enw a manylion cyswllt) rydych chi'n eu darparu yn ogystal â'ch rhif GOC yn cael eu hychwanegu at systemau MyGOC a MyCET. Mae'r ddwy system hyn yn cael eu rheoli gan y GOC.

Diweddaru'ch data

Chi sy'n gyfrifol am sicrhau cywirdeb eich data personol a rhaid i chi ein hysbysu ar unwaith am unrhyw newidiadau, naill ai drwy MyGoc neu drwy ein Tîm Cofrestru.

Datgelu gwybodaeth am y cofrestrydd/ymgeisydd

Er mwyn i ni gyflawni ein swyddogaethau statudol, efallai y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi i drydydd partïon neu gyhoeddi rhywfaint o wybodaeth ar ein gwefan. Byddwn ond yn gwneud hyn yn unol â GDPR a DPA 2018 y DU. Am fwy o wybodaeth ynghylch pryd y gellir datgelu eich data, yn enwedig yn ystod ein trafodion Addasrwydd i Ymarfer, gweler ein polisi Datgelu.

Offer GOC

Mae fy CET / MyGOC yn llwyfannau ar gyfer cofrestreion GOC a darparwyr CET, ac mae gwybodaeth bersonol wedi'i chysylltu â'n systemau mewnol.

Gweithwyr ac aelodau

Recriwtio

Yn ystod prosesau recriwtio rydym yn casglu:

 • enw llawn;
 • cyfeiriad;
 • Dyddiad geni;
 • rhif ffôn;
 • cyfeiriad e-bost;
 • CV, ffurflen gais/llythyr eglurhaol;
 • cyfeirnodau;
 • Datganiadau;
 • monitro cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant; a
 • dogfennau prawf o'r hawl i weithio (fel pasbort); a
 • unrhyw wybodaeth berthnasol arall sydd ei hangen i brosesu cais.

Yn ystod ein prosesau recriwtio, gellir casglu gwybodaeth arall (e.e. nodiadau cyfweliad, sgoriau cyfweliad). Bydd y wybodaeth hon yn cael ei hychwanegu at ffeil recriwtio ar gyfer pob ymgeisydd. Bydd ffeiliau recriwtio yn cael eu cadw yn unol â'n hamserlen gadw. 

Bydd gwybodaeth bersonol am ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael ei chadw yn unol â'n hamserlen gadw. Rydym yn cadw gwybodaeth ystadegol wedi'i dadbersonoli (dienw) am ymgeiswyr i helpu i lywio ein gweithgareddau recriwtio.

Staff ac aelodau presennol

Unwaith y bydd person wedi ymgymryd â swydd gyda ni, byddwn yn llunio ffeil sy'n ymwneud â'u penodiad. Bydd y wybodaeth a gynhwysir yn hyn yn cael ei chadw'n ddiogel, gyda mynediad cyfyngedig a dim ond at ddibenion sy'n uniongyrchol berthnasol i gyflogaeth/penodiad y person hwnnw y caiff ei defnyddio, gan gynnwys parhad busnes a lles staff. Gall hyn gynnwys darparu enwau a manylion cyswllt i drydydd partïon allanol, megis darparwyr hyfforddiant, darparwyr TG neu wasanaethau Adnoddau Dynol.

Ar gyfer rhai penodiadau aelod, mae'n ofynnol i ni ddarparu rhywfaint o'ch gwybodaeth bersonol i nifer o drydydd partïon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r Cyfrin Gyngor , yr Awdurdod Safonau Proffesiynol a'r Comisiwn Elusennau.

Yn unol â'n polisi Rheoli Buddiannau, rydym hefyd yn cyhoeddi rhai buddiannau gweithwyr ac aelodau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon â darparwyr trydydd parti at ddibenion gweinyddu a rheoli'r rôl a/neu fusnes y GOC. Am ragor o wybodaeth, ymgynghorwch â'n polisi neu cysylltwch â'r tîm Ysgrifenyddiaeth.

Mae hefyd yn ofynnol i ni gyhoeddi Rhoddion a Lletygarwch a thâl yr Uwch Dîm Rheoli a'r Cyngor.

Cyn-weithwyr ac aelodau

Unwaith y bydd y penodiad wedi dod i ben, byddwn yn cadw ffeil yr unigolyn yn unol â gofynion ein hamserlen gadw ac yna'n ei dinistrio.

Ar gyfer beth rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol a'n rheswm dros brosesu eich gwybodaeth bersonol

Gweithgaredd prosesu gwybodaeth Gwybodaeth rydyn ni'n ei phrosesu amdanoch chi Gwybodaeth rydyn ni'n ei rhannu amdanoch chi Sail gyfreithlon ar gyfer rhannu
Cofrestriad

 

 

Rydym yn cadw gwybodaeth am optegwyr, optegwyr dosbarthol, optometryddion myfyrwyr, optegwyr dosbarthu myfyrwyr a chorfforaethau corff sydd wedi'u cofrestru gyda ni (ein cofrestreion).

Rydym hefyd yn cadw gwybodaeth am unigolion sy'n gwneud cais i gofrestru, ac unigolion nad ydynt bellach wedi cofrestru gyda ni.

At ddibenion cofrestru, rydym yn cadw gwybodaeth am genedligrwydd, cymwysterau, hanes cyflogaeth ein cofrestryddion, a thystiolaeth berthnasol arall i gefnogi eu cais i gofrestru.

Rydym yn cadw data am iechyd ac euogfarnau troseddol ein cofrestryddion os ydynt wedi darparu'r wybodaeth hon fel rhan o'u cais.

Rydym yn cadw gwybodaeth gyswllt am ein cofrestreion ac yn dibynnu ar sut maent yn talu eu Ffi Cadw Blynyddol, rydym hefyd yn cadw gwybodaeth am gyfrifon banc neu gerdyn credyd.

Mae'n ofynnol i ni gyhoeddi peth o'r wybodaeth hon ar y gofrestr gyhoeddus.

Rydym yn rhannu gwybodaeth gofrestru nad yw'n gyhoeddus gyda thrydydd partïon perthnasol pan fydd angen eu cynorthwyo gyda'u swyddogaethau neu eu buddiannau cyfreithlon.

Gall trydydd partïon gynnwys adrannau iechyd y DU, cyflogwyr, cyrff dynodedig, swyddogion cyfrifol, personau addas a chyrff eraill lle bo hynny'n briodol. Gall y wybodaeth hon gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddyddiad geni, ffotograff, manylion pasbort, cyfeiriad e-bost cofrestredig, cyfeiriad cofrestredig ac a yw cofrestrydd yn cael ei ymchwilio o dan ein gweithdrefnau addasrwydd i ymarfer.

Rhwymedigaeth Statudol (Erthygl 6, C, GDPR y DU)

O dan y Ddeddf Optegwyr, mae dyletswydd statudol ar yr GOC i gynnal cofrestr o unigolion sy'n gymwys ac yn addas i ymarfer, hyfforddi neu gynnal busnes fel optometryddion a dosbarthu optegwyr.

 

Tasg Gyhoeddus (o dan Erthygl 6, E, GDPR y DU)

Mae'n ofynnol i ni brosesu gwybodaeth i gyflawni ein tasg fel corff rheoleiddio er budd y cyhoedd.

Caniatâd gan gofrestreion

Ceisiadau am gofrestru dramor

Mae'n ofynnol i ni rannu gwybodaeth â rheoleiddwyr tramor pan fyddwn yn Tystysgrifau Statws Proffesiynol Cyfredol (CCPS) ar ran cofrestreion sy'n gwneud cais i gofrestru gyda chorff rheoleiddio optegol tramor. Yn yr achos hwn, byddwn yn gofyn i ymgeiswyr lofnodi datganiad sy'n rhoi caniatâd i rannu eu data personol. Mae gan ymgeiswyr sy'n rhoi caniatâd hefyd yr hawl i dynnu eu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Mae arnom angen caniatâd gan gofrestreion i gael cofnodion iechyd.

Rydym hefyd angen caniatâd gan ein hachwynwyr.

Cydsyniad (O dan Erthygl 6, A, GDPR y DU)

Mewn achosion lle ceisiwn gydsyniad, byddwn yn gofyn am lenwi ffurflen gydsynio. Gellir tynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg yn ysgrifenedig i'r GOC

Addasrwydd i Ymarfer

 

 

 

Mae'n ofynnol i ni o dan Ddeddf Optegwyr ymchwilio i bryderon Addasrwydd i Ymarfer (FTP).

Os byddwch yn codi pryder am optegydd neu Ddosbarthu Optegydd gyda ni, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i ymchwilio i'r pryderon hynny.

Rydym yn cadw gwybodaeth am bryderon addasrwydd i ymarfer, ymchwiliadau i bryderon, cofnodion gwrandawiadau, a chofnodion o ganlyniad ein hymchwiliadau, gan gynnwys sancsiynau a rhybuddion.

Rydym yn cadw gwybodaeth am gleifion, gan gynnwys cofnodion meddygol, lle mae wedi'i darparu fel rhan o gŵyn neu'n angenrheidiol ar gyfer ein hymchwiliad.

Rydym yn cadw gwybodaeth am iechyd ac euogfarnau troseddol cofrestreion lle mae'n berthnasol i'r pryder yr ydym yn ei ystyried.

Mae gennym y pŵer i fynnu bod cofnodion meddygol a chofnodion troseddol yn cael eu datgelu os oes angen.

Yn ystod ymchwiliad, efallai y byddwn yn datgelu manylion yr ymchwiliad i sefydliadau neu unigolion eraill lle bo angen i ni gyflawni ein swyddogaethau statudol.

Rydym yn rhannu gwybodaeth am sancsiynau diweddar gyda chyrff yn y Deyrnas Unedig a thramor sydd â buddiant cyfreithlon neu statudol yn y wybodaeth hon.

Mae arnom angen caniatâd gan achwynwyr i rannu eu cwyn gyda'r cofrestrydd, yr OCCS a'r PSA. Rydym hefyd angen caniatâd i gael cofnodion optegol/meddygol achwynydd. Yn yr achos hwn, mae gan achwynwyr a chofrestreion sy'n rhoi caniatâd hefyd yr hawl i dynnu eu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg yn ysgrifenedig i'r GOC. 

Rhwymedigaeth Statudol (Erthygl 6, C, GDPR y DU)

O dan y Ddeddf Optegwyr, mae dyletswydd statudol ar yr GOC i ymchwilio a gweithredu lle mae gan gofrestrwyr ffitrwydd i ymarfer, hyfforddi neu gynnal busnes ei amharu.

 

Tasg Gyhoeddus (o dan Erthygl 6, E, GDPR y DU)

Mae'n ofynnol i ni brosesu gwybodaeth i gyflawni ein tasg fel corff rheoleiddio er budd y cyhoedd/

Penodiad cyflogaeth neu aelod

 

Cyflawni gofynion cytundebol

Rydym yn penodi neu'n cyflogi unigolion i gyflawni'r tasgau sy'n ofynnol gan y Cyngor. Rydym yn cadw gwybodaeth am yr unigolion hyn, yn ogystal â'r rhai sydd wedi gwneud cais ond sydd wedi bod yn aflwyddiannus yn y prosesau recriwtio neu benodi, a'r rhai sydd wedi rhoi'r gorau i weithio neu benodi.

Er mwyn i ni gwblhau'r swyddogaeth hon, rydym yn cadw gwybodaeth bersonol a chategori arbennig sy'n cynnwys cofnodion iechyd, euogfarnau troseddol, gwybodaeth ariannol yn ogystal â monitro cydraddoldeb a gwybodaeth agosaf at berthynas lle mae hyn wedi'i ddarparu.

Rydym yn rhannu gwybodaeth bersonol neu ariannol cyflogeion ac aelodau â thrydydd partïon perthnasol pan fydd angen cyflawni ein swyddogaethau statudol, er enghraifft mewn gwiriadau fetio a sicrwydd, trefniadau ariannol fel pensiynau a benthyciadau tocyn tymor, a gweithgareddau cytundebol eraill fel gweinyddu hyfforddiant neu adrodd iechyd a diogelwch, neu o fewn ein buddiannau cyfreithlon.

Rhwymedigaethau Cytundebol (O dan Erthygl 6, B, GDPR y DU)

Mae'n ofynnol i ni gyflawni ein rhwymedigaethau cytundebol.
Ymchwil

 

Rydym yn cynnal ac yn comisiynu ymchwil ar ystod o bynciau i gefnogi ein swyddogaethau rheoleiddio sy'n ymwneud â chofrestru, addasrwydd i ymarfer, ac addysg a hyfforddiant optegol.

Gellir defnyddio'r data personol a ddefnyddiwn i gyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio hefyd ar gyfer ymchwil sy'n cefnogi'r swyddogaethau hynny. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ddemograffig, hanes cyflogaeth a phriodoldeb i ymarfer, a manylion cwynion.

Rydym yn rhannu data personol gydag ymchwilwyr os oes angen gwneud hynny. Rydym ond yn rhannu'r hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer yr ymchwil, gan ddefnyddio dulliau diogel.

Pan fyddwn yn cyhoeddi ymchwil neu ystadegau rydym yn defnyddio rheolaethau datgelu i sicrhau na ellir adnabod unigolion o'r data.

Rhwymedigaeth Statudol (Erthygl 6, C, GDPR y DU)

O dan y Ddeddf Optegwyr, mae dyletswydd statudol ar yr GOC i osod safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant optegol, perfformiad ac ymddygiad.

 

Tasg Gyhoeddus (o dan Erthygl 6, E, GDPR y DU)

Mae'n ofynnol i ni brosesu gwybodaeth i gyflawni ein tasg fel corff rheoleiddio er budd y cyhoedd.

Ymgynghoriad

 

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau ar amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â'n swyddogaethau rheoleiddio. Fel rhan o'r broses, rydym yn cofnodi enwau a gwybodaeth gyswllt ymatebwyr, yn ogystal â'u hatebion.

Rydym yn cadw'r wybodaeth hon fel y gallwn gynnal ymchwil a dadansoddi'r ymatebion a chadw mewn cysylltiad ag ymatebwyr ynghylch canlyniad yr ymgynghoriad a'u hysbysu am unrhyw ymgynghoriadau GOC sydd ar ddod lle maent wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Ar ddiwedd y broses ymgynghori, byddwn yn cyhoeddi adroddiadau yn esbonio ein canfyddiadau a'n casgliadau.

Ni fyddwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy yn yr adroddiadau hyn ond gallwn gynnwys dyfyniadau eglurhaol o ymatebion i'r ymgynghoriad.

Efallai y byddwn hefyd yn darparu ymatebion i drydydd partïon am sicrwydd ansawdd neu i brosiectau ymchwil cymeradwy, sy'n ddienw cyn eu datgelu lle bo hynny'n bosibl.

Rhwymedigaeth Statudol (Erthygl 6, C, GDPR y DU)

O dan y Ddeddf Optegwyr, mae dyletswydd statudol ar yr GOC i osod safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant optegol, perfformiad ac ymddygiad.

Cydsyniad ar ôl ymgynghoriadau

Ymatebwyr yn cysylltu â gwybodaeth

Efallai y byddwn yn cysylltu ag ymatebwyr i ymgynghoriadau ynghylch ymgynghoriadau sydd ar ddod.

Cydsyniad (O dan Erthygl 6, A, GDPR y DU)

Mewn achosion lle ceisiwn gydsyniad, byddwn yn gofyn am lenwi ffurflen gydsynio. Gellir tynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg yn ysgrifenedig i'r GOC.

Contractwyr, cyflenwyr a phroseswyr data trydydd parti eraill

Cyflawni gofynion cytundebol

Rydym yn defnyddio contractwyr, cyflenwyr a phroseswyr data trydydd parti eraill i'n galluogi i gwblhau ein gweithgareddau.

Efallai y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol am yr unigolion hyn a fydd ond yn cael eu defnyddio at ddibenion cyflawni'r gofynion cytundebol a galluogi busnesau i barhau.

Pan fyddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol â thrydydd partïon, byddwn yn sicrhau bod contractau neu gytundebau digonol ar waith i ddiogelu'r data y maent yn ei ddefnyddio. Rydym yn cynnal ein rôl fel rheolwr data.

Rhwymedigaethau Cytundebol (O dan Erthygl 6, B, GDPR y DU)

Mae'n ofynnol i ni gyflawni ein rhwymedigaethau cytundebol.

Sut y gallwch gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn neu am sut rydym yn trin eich data personol, anfonwch e-bost atom neu ysgrifennwch atom yn:

Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth - Pennaeth Ysgrifenyddiaeth
E-bost: IG@optical.org
Tîm Cydymffurfio
General Optical Council
10 Old Bailey
Llundain
EC4M 7NG