Gwneud cais am ffi incwm isel 2023-24

Ydych chi'n gymwys i gael tâl incwm isel ar gyfer 2023-24?

Os ydych chi'n optometrydd cofrestredig neu'n optegydd dosbarthu ac mae eich incwm personol gros ar gyfer y flwyddyn 1 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024 yn llai na £16,000, rydych yn gymwys i wneud cais am ffi incwm isel.

Y flwyddyn gyfan o incwm isel yw £260. Os derbynnir eich cais am y ffi incwm isel, byddwch yn cael eich ad-dalu'r gwahaniaeth rhwng eich ffi cadw a'r swm hwn o fewn mis i'ch cais.

Nid yw'r gyfradd incwm isel ar gael i fusnesau (cyrff corfforaethol) na myfyrwyr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffi incwm isel a'ch cymhwysedd, cysylltwch â ni ar registration@optical.org.

Sut ydw i'n gwneud cais am Ffi Adnewyddu Incwm Isel 2024-25?

Ar hyn o bryd rydym yn y cyfnod adnewyddu 2024-25 ar gyfer cofrestreion cwbl gymwysedig. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais am ffi adnewyddu incwm isel 2024-25, gweler y ffurflen gais am y ffi adnewyddu incwm isel

Peidiwch â llenwi'r ffurflen gais ar y dudalen hon os ydych yn dymuno gwneud cais am ffi adnewyddu incwm isel 2024-25.  

Beth yw incwm personol gros? 

Mae incwm personol gros yn cynnwys yr holl incwm o bob ffynhonnell ledled y byd. Nid yw'n ymwneud yn unig ag incwm o optometreg neu ddosbarthu gweithgareddau sy'n gysylltiedig ag opteg. Mae'n cynnwys, er enghraifft, pensiynau, buddsoddiadau, tâl mamolaeth, tâl salwch, ac unrhyw fath o fudd-dal.

Beth yw'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais?

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 31 Mawrth 2024. Ni dderbynnir ceisiadau y tu allan i'r flwyddyn gofrestru.

A fyddaf yn cael fy arolygu?

Os byddwch yn dewis talu'r ffi incwm isel, mae'n rhaid i chi, ar gais, roi copïau i ni o'ch slipiau cyflog, cyfriflenni banc, ac unrhyw ddogfennau eraill sy'n gysylltiedig â'ch incwm personol gros.

Os asesir eich incwm fel mwy na £16,000 neu os nad ydych yn darparu tystiolaeth, rhaid i chi dalu'r balans ar unwaith. Efallai y byddwn yn gofyn am y wybodaeth hon ar unrhyw adeg.

Mae ein Safonau Ymarfer yn cynnwys gofynion ynghylch gonestrwydd, dibynadwyedd, a phroffesiynoldeb. Gall gwneud datganiad ffug neu fethu â rhoi gwybod i ni am newidiadau yn eich amgylchiadau ariannol gwestiynu eich addasrwydd i ymarfer.

Sut ydw i'n ymgeisio?

Llenwch y ffurflen gais isod. 

Dechreuwch eich cais am ffi incwm isel 2023-24